A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мирненська громада
Херсонська область, Скадовський район

Регламент роботи Мирненської селищної ради VIII скликання

 

 

МИРНЕНСЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА

КАЛАНЧАЦЬКОГО  РАЙОНУ  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

V сесії VІІІ скликання

 

23 червня 2021 року                                                  № 141

 

Про затвердження Регламенту роботи

Мирненської селищної ради VІІІ скликання

 

 

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

 

 

ВИРІШИЛА :

 

  1. Затвердити регламент роботи Мирненської селищної ради на період VІІІ скликання (додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності,  правопорядку та регуляторної політики.

 

 

 

 

Селищний голова                                     А. СУЧОК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення V сесії VІІІ скликання

№ 141 від 23.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

МИРНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

VIII СКЛИКАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Мирне

 

ЗМIСТ

Роздiл 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1. Селищна рада.

Стаття 2. Предмет регламенту.

Стаття 3. Мова роботи ради.

Стаття 4. Гласнiсть у роботi ради.

Стаття 5. Запрошенi на засiдання ради.

Стаття 6. Встановлення державних та мiсцевих символiв.

Роздiл 2. ДЕПУТАТИ. ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ РАДИ.

Пiдроздiл 1. Депутати.

Стаття 7. Початок повноважень депутата.

Стаття 8. Депутат - представник iнтересiв територiальної громади.

Стаття 9. Дiяльнiсть депутатiв.

Стаття 10. Права депутатiв в радi.

Стаття 11. Депутатський запит.

Стаття 12. Депутатське запитання.

Пiдроздiл 2. Депутатськi групп та фракцiї.

Стаття 13. Добровiльнi об'єднання депутатiв.

Стаття 14. Утворення депутатських груп.

Стаття 15. Депутатськi фракцiї.

Стаття 16. Права депутатських груп, фракцiй.

Пiдроздiл 3. Посадовi особи ради.

Стаття 17. Селищний голова.

Стаття 18. Повноваження селищного голови.

Стаття 19. Секретар ради.

Стаття 20. Заступники селищного голови.

Пiдроздiл 4. Формування виконавчих органiв ради.

Стаття 21. Виконавчий комiтет.

Стаття 22. Склад виконавчого комiтету ради.

Стаття 23. Повноваження виконавчого комiтету.

Стаття 24. Органiзацiя роботи виконавчого комiтету ради.

Стаття 25. Пiдзвiтнiсть та пiдконтрольнiсть виконавчого комiтету ради.

Пiдроздiл 5. Староста та його повноваження.

Стаття 26. Староста.

Стаття 27. Повноваження старости.

Пiдроздiл 6. Постiйнi кoмicii ради.

Стаття 28. Постiйнi комiсiї.

Стаття 29. Утворення постiйних комiсiй.

Стаття 30. Загальнi повноваження постiйних комiсiй.

Стаття 31. Права постiйних комiсiй.

Стаття 32. Органiзацiя роботи постiйної комiсiї.

Стаття 33. Спiльне засiдання комiсiй.

Пiдроздiл 7. Тимчасовi контрольнi кoмiciї ради.

Стаття 34. Тимчасовi контрольнi кoмiciї ради.

Стаття 35. Створення тимчасової контрольної комiсії ради.

Стаття 36. Засiдання тимчасових контрольних комiсiй.

Стаття 37. Припинення повноважень тимчасової контрольної кoмiciї.

Роздiл III. CECIЇ РАДИ

Пiдроздiл 1. Скликания, вiдкриття i закриття cecії.

Стаття 38. Сесiя ради.

Стаття 39. Скликания ceciї ради.

Стаття 40. Вiдкриття та закриття ceciї ради.

Пiдроздiл 2. Робочi органи ceciї ради.

Стаття 41. Лiчильна комiсiя.

Стаття 42. Секретарiат ceciї.

Пiдроздiл 3. Перша сесiя ради нового скликания.

Стаття 43. Скликания першої ceciї.

Стаття 44. Порядок проведения першої ceciї ради.

Пiдроздiл 4. Порядок денний ceciї.

Стаття 45. Формування проекту порядку денного ceciї ради.

Стаття 46. Затвердження порядку денного.

Стаття 47. Розгляд питань порядку денного.

Пiдроздiл 5. Пiдготовка питань га розг ляд ceciї.

Стаття 48. Попереднiй розгляд проекту рiшення.

Стаття 49. Вимоги до проєкту рiшення ради.

Пiдроздiл 6. Пленарнi засiдання.

Стаття 50. Виключна компетенцiя ради.

Стаття 51. Розклад пленарних засiдань ceciї ради.

Стаття 52. Встановлення правоспроможностi/кворуму засiдання.

Пiдроздiл 7. Ведення пленарних засiдань.

Стаття 53. Головуючий на пленарному засiдання ради.

Стаття 54. Повноваження головуючого.

Стаття 55. Розгляд процедурних пропозицiй.

Стаття 56. Оголошення початку розгляду питания порядку денного.

Пiдроздiл 8. Порядок падания слова.

Стаття 57. Регламент розгляду питания.

Стаття 58. Надання слова.

Стаття 59. Гарантоване право слова.

Стаття 60. Вiдмова вiд виступу.

Стаття 61. Вимоги до виступу.

Стаття 62. Оголошення голосування.

Пiдроздiл 9. Обговорення питань порядку денного.

Стаття 63. Загальний порядок обговорення питання.

Стаття 67. Скорочена процедура.

Стаття 65. Неприйнятнiсть питання до розгляду.

Стаття 66. Відкладення розгляду питання.

Пiдроздiл 10. Прийняття рішень.

Стаття 67. Прийняття рiшень радою.

Стаття 68. Пiдписання прийнятих рiшень.

Стаття 70. Таємне голосування.

Пiдроздiл 11. Спеціальні процедури прийняття рiшень.

Стаття 71. Обрання секретаря ради.

Стаття 72. Дострокове припинення повноважень секретаря ради.

Стаття 73. Обрання голiв постiйних комiсiй.

Стаття 74. Вiдкликання голови постiйної кoмiciї.

Стаття 75. Обрання членiв виконавчого комiтету ради.

Стаття 76. Вiдкликання з посад за власним бажанням.

Стаття 77. Дострокове припинення повноважень селищного голови.

Стаття 78. Достровоке припинення повноважень депутата ради.

Стаття 79. Дострокове припинення повноважень селищної ради.

Пiдроздiл 12. Оприлюднення рiшень ради.

Стаття 80. Набрання чинностi рiшень ради.

Стаття 81. Оприлюднення рiшень ради.

Пiдроздiл 13. Дисциплiна та етика пленарних засiдань.

Стаття 82. Дотримання регламенту виступiв.

Стаття 83. Дотримання дисциплiни в залi засiдань.

Стаття 84. Санкцiї за порушення регламенту.

Пiдроздiл 14. Протокол та запис засiдання.

Стаття 85. Протокол засiдання ради.

Стаття 86. Зберiгання протоколiв.

Стаття 87. Органiзацiя роботи ceciї селищної ради в умовах карантину та

надзвичайної ситуацiї.

Роздiл IV. ВРЕГУЛIОВАННЯ КОНФЛIКТУ IHTEPECIB.

Стаття 88. Конфлiкт iнтересiв.

Роздiл V. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 89. Про дiю Регламенту та порядок внесення до нього змiн.

 

РОЗДIЛ 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Селищна рада

1. Мирненська селищна рада (далi рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатiв, посадових осiб ради i вiдповiдно до закону представляє iнтереси Мирненської  територiальної громади та здiйснює вiд її iменi та в її iнтересах функцiї i повноваження мiсцевого самоврядування, визначених Конституцiєю України, Законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», iншими законами та нормативними - правовими документами.

2. Дiяльнiсть ради базується на принципах народовладдя, законностi, гласності, колегіальності, поєднання місцевих державних інтересів, виборностi, правової, органiзацiйної та матерiально-фiнансової самостiйностi в межах повноважень, визначених Законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» та iншими законами, вiдповiдальностi та підзвітності перед територіальною громадою уповноважених нею органів та посадових осiб, державної пiдтримки та гарантiї мiсцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування, взаємовідносини з трудовими колективами і громадськими організаціями.

3.Порядок дiяльностi ради, її органiв та посадових осiб визначається Конституцiєю України, Законами України «Про мiсцеве самоврядування в Украiїнi», «Про статус депутатiв мiсцевих рад», «Про добровiльне об'єднання територiальних громад», iншими законодавчими актами України, цим регламентом та ішими рішеннями ради.

Мирненська селищна рада є неприбутковою бюджетною установою, яка утримується за рахунок селищного бюджету. Доходи установи використовуються виключно для фiнансування видаткiв на її утримання, реалiзацiї мети i напрямiв її дiяльностi. Отриманi доходи не розподiляються мiж працiвниками установи (крiм оплати їх працi, нарахування єдиного соцiального внеску). Bci її доходи є доходами бюджету. У разi припинення юридичної особи (у результатi її лiквiдації, злиття, подiлу, приєднання або перетворення) всi активи зараховуються до доходiв бюджету.

4.Рада є юридичною особою, має гербову печатку та штамп.

Стаття 2. Предмет регламенту

1.Цим регламентом встановлюється порядок скликания сесiй ради, пiдготовки i розгляду нею питань, проведення засiдань, прийняття рiшень ради, порядок формування та органiзацiї роботи постiйних та iнших комiсiй ради, порядок формування виконавчих органiв ради, здiйснення депутатської дiяльностi, обрання i затвердження посадових осiб та iншi процедури, якi випливають з повноважень ради, встановлених Конституцiєю та законами України.

2. Регламент ради є обов'язковим для виконання всіма депутатами, селищним головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування.

Стаття 3. Мова роботи ради

1.Робота ради та її дiловодство ведеться державною мовою. Виступи на засіданнях сесії, виконавчого комітету, постійних комісіях та інших засіданнях проводяться виключно державною мовою. Оскільки депутати та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків (п. 2 частини першої ст. 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Стаття 4. Гласнiсть у роботi ради

1. Засiдання ради, постiйних та тимчасових спеціальних комiсiй є відкритими і гласними.

2.За рiшенням ради можуть проводитися закритi засiдання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог і законодавства України про iнформацiю, якi стосуються:

1) Iнформацiї щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфiденцiйної iнформацiї, що визнана такою в установленому порядку i належить раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

3) iнформацiї, що становить державну таємницю.

3. Якщо прийняте у результатi закритого засiдання рiшення не мiстить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сферi iнформацiї та вiдповiдної таемницi, воно оприлюднюється в установленому регламентом порядку.

41.Гласнiсть роботи ради забезпечується:

1) доведенням до вiдома громадськостi iнформацiї про роботу ради;

2) уможливленням трансляцiї засідань засобами телебачення

радіомовлення, аудіо записів та відеозаписів;

3) публiкацiєю звiтiв про роботу та рiшень ради у пресi або на офіційному сайті;

4) уможливленням громадянам спостерiгати (в порядку, обумовленому в частинi 5 цiєї статтi) роботу ради;

5) iнтернет-ресурсом ради, чи громади, на якому розмiщуються ухваленi акти ради та її виконавчих органiв, а також забезпечується можливiсть їх пошуку за рiзними складовими: назвою, датою ухвалення, тощо (у разі створення Iнтернет- ресурсу ради).

5.На засiданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них мiсцях i за попереднiм попередженням селищного голови або секретаря не пізніше ніж за 10 хвилин до початку сесії. Кiлькiсть присутнiх обмежується наявною кiлькiстю сидячих мiсць у вiдповiдному секторi сесiйної зали.

6. Мiсця для депутатiв ради відводяться в залi засiдань окремо вiд мiсць для iнших осiб, присутнiх на засiданнi, i не можуть бути зайнятi iншими особами. Пiд час засiдання ради, особи (за винятком технiчних працiвникiв), якi не є її депутатами, не повиннi перебувати в мiсцi розміщення депутатів.

Стаття 5. Запрошенi на засiдання ради

1. На пленарнi засiдання ceciї ради та засідання її органів можуть запрошуватися гостi та службовi особи.

2. Рада процедурним рiшенням може вимагати присутностi на засiданнi будь-якої посадової особи мiсцевого самоврядування.

На засiдання ради можуть запрошуватися депутати iнших рад, службовцi органу мiсцевого самоврядування, органу виконавчої влади, експерти, фахiвцi та iншi.

4. На вимогу ради та її посадових осiб керiвники розташованих або зареєстрованих на територiї ради пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi зобов'язанi прибути на засiдання ради або її органiв для подання iнформацiї з питань, вiднесених до вiдання ради та її органiв, вiдповiдей на запити депутатiв.

5.Головуючий на засiданнi повiдомляє депутатiв про осiб, присутнiх на засiданнi за офiцiйним запрошенням.

6. Особи, присутнi на засiданнях ради та її органiв, повиннi утримуватися вiд публiчних проявiв свого ставлення до того, що вiдбувається на засiданнi, i не порушувати порядок. У разi порушення порядку, їх, пiсля попередження головуючого, а в разi грубого порушення - негайно, за розпорядженням головуючого на засiданнi, може бути випроваджено з примiщення, де вiдбувасться засiдання.

Стаття 6. Встановлення державних та мiсцевих символiв

Державний Прапор України на будинку ради встановлюсться на постiйно.

 

РОЗДIЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

Пiдроздiл 1. Депутати

Стаття 7. Початок повноважень депутата

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офiцiйного оголошення вiдповiдною територiальною виборчою комiсiсю на ceciї ради рiшення про пiдсумки виборiв та визнання повноважень депутатiв i закiнчуються в день першої ceciї ради нового скликания. Повноваження депутата можуть бути припиненi достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 8. Депутат - представник iнтересiв територiальноiї громади

1. Депутат представляє iнтереси всiєї територiальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у дiяльностi ради та

утворюваних нею органiв, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їx доручення. Депутат, крiм секретаря ради, повинен входити до складу однiєї з постiйних комiсiй ради.

Стаття 9. Дiяльнiсть депутатiв

1. Дiяльнiсть депутата пiд час ceciї включає:

1) участь у засiданнях ради;

2) участь у засiданнях комiсiй ради, їx пiдкомiсiй та робочих чи пiдготовчих груп;

3) виконання доручень ради та її органiв;

4) роботу у виборчому окрузi.

2. Дiяльнiсть депутата, зазначена в пунктах 2) - 4) частини 1 цієї статтi, здiйснюється у перiод мiж пленарними засiданнями ради, за винятком

випадків виконання невідкладних доручень ради.

3. Депутат зобов'язаний брати участь у роботi сесiй ради, засiдань постiйної та iнших комiсiй ради, до складу яких його обрано.

У разi пропуску депутатом протягом року бiльше половини пленарних засiдань ради або засiдань постiйної кoмiciї, невиконання ним без поважних причин рiшень i доручень ради та її органiв вiдповiдна рада може звернутися до виборцiв з пропозицiєю про вiдкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 10. Права депутата в радi

1. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесiях ради, а також на засiданнях постiйної та iнших комiсiй ради, до складу яких його обрано.

Кожний депутат у радi та її органах, до складу яких вiн входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботi з правом дорадчого голосу.

2. Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:

1) обирати i бути обраним до органiв ради;

2) офiцiйно представляти виборцiв у вiдповiднiй радi та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

4) вносити пропозицiї i зауваження щодо порядку денного засiдання ради та її органiв, порядку розгляду обговорюваних питань та їx сутi;

5) вносити на розгляд ради та її органiв пропозицiї з питань, пов'язаних з його депутатською дiяльнiстю;

6) вносити на розгляд ради та її органiв проекти рiшень з питань, що належать до їx вiдання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органiв i кандидатур посадових осiб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

9) вносити пропозицiї про заслуховування на пленарному засiданнi ради звiту чи iнформацiї будь-якого органу або посадової особи, пiдзвiтних чи пiдконтрольних радi, а також з питань, що вiднесенi до компетенцiї ради, iнших органiв i посадових осiб, якi дiють на її територiї;

10) порушувати в радi та її органах питания про необхiднiсть перевiрки роботи пiдзвiтних та пiдконтрольних радi органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй;

11) виступати з обrрунтуванням своїх пропозицiй та з мотивiв голосування, давати довідки;

12) ознайомлюватися з текстами виступiв у протоколах засiдань ради та її органiв до їх опублiкування;

13) оголошувати на засiданнях ради та їх органiв тексти звернень, заяв, пропозицiй громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспiльне значення; об'єднуватися з iншими депутатами мiсцевої·ради в депутатськi групи, фракцiї, якi дiють вiдповiдно до регламенту ради.

14) Депутат з обговорюваного на cecii" ради питання може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицiй i зауважень для включения до протоколу засiдання ради чи її органу, в якому вiн бере участь.

3. Депутат забезпечується iнформацiєю про заходи, якi проводяться у межах об'єднаної територiальної громади за iнiцiативою чи сприяння органiв та посадових осiб ради.

Стаття 11. Депутатський запит

1. Депутатський запит - це пiдтримана радою вимога депутата до посадових осiб ради i її органiв, селищного голови, секретаря ради, заступника селищного голови, а також до керівників розташованих на територiї ради пiдприємств, установ. та органiзацiй незалежно вiд форм власності, з питань, які віднесенні до відання ради.

2. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатiв попередньо або на пленарному засiданнi ради у письмовiй чи уснiй формi. Запит пiдлягає включенню до порядку денного пленарного засiдання ради.

3. Головуючий на засiданнi ради iнформує раду про депутатськi запити, внесені і не оголошені на засіданні.

4. Депутатський запит обговорюється у разi необхiдностi на пленарному засіданні ради.

5. Секретар ради забезпечує доведения тексту запиту до вiдповiдного органу або посадовоiї особи, до яких його скеровано.

6. Якщо запит оголошено на пленарному засiданнi, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обrрунтовану вiдповiдь на цьому ж засiданнi. Якщо депутат чи рада не задоволенi усною вiдповiддю особи на запит, вiдповiдь готується вiдповiдно до ч. 7 цiєї статтi.

7. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язанi у мiсячний термiн, якщо радою не встановлено iнший, строк дати письмову ВIДПОВIДЬ на нього.

8. За наполяганням депутата, що внiс запит, вiдповiдь на нього може бути розглянута радою на пленарному засiданнi, якщо така пропозиція підтримана не менш як третиною від складу ради.

Стаття 12. Депутатське запитання

1. Депутатське запитання - це засiб одержання депутатом iнформацiї або роз'яснення з тiєї чи iншої проблеми.

2. Запитання до керiвних осiб ради її виконавчого комiтету можуть бути поставленi депутатом усно пiд час його виступу на ceciї ради, або подаються письмово через секретаря ради.

3. Вiдповiдь на депутатське запитання може бути оголошене на пленарному засiданнi ради або надана депутатовi в iндивiдуальному порядку.

4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється i рiшення по ньому не приймається.

Пiдроздiл 2. Депутатськi групп та фракцiї

Стаття 13. Добровiльнi об'єднання депутатiв

1. Для спiльноiї роботи по здiйсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати ради можуть на основi їx взаємної згоди об'єднуватися в депутатськi групи.

Депутати ради об'єднуються в депутатськi групи за єднiстю територiї їx виборчих округiв, спiльнiстю проблем, якi вони вирiшують, або iншими ознаками.

2. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу депутата до них, його виходу чи виключення з них визначаються вiдповiдною депутатською групою.

3.Депутат не може входити до складу бiльш як однiєї зареестрованої депутатської групи. До складу групи можуть входити депутати, що є представниками рiзних партiй та позапартiйнi.

4. Реорганiзацiя та формування нових депутатських груп можуть проводитися протягом повноважень ради.

Стаття 14. Утворення депутатських груп

1.Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рiшенням зборiв депутатiв ради, якi виявили бажання увiйти до її складу. Депутатська група складаеться не менш як з трьох депутатів ради.

2.Депутати ради, якi входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

3. Депутатська група рееструється вiдповiдною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається пiдписане депутатами цiєї групи письмове повiдомлення про сформування депутатської групи iз зазначенням її назви, персонального складу та партiйної належностi членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

4. Депутатськi групи можуть утворюватися на визначений ними перiод, але не бiльше нiж на строк повноважень ради.

5. Органiзацiя дiяльностi депутатських груп визначається радою.

Дiяльнiсть депутатської групи припиняється:

1) у разi вибуття окремих депутатiв ради, внаслiдок чого її чисельнiсть стає меншою ніж три депутати;

2) у разi прийняття депутатами ради, якi входять до її складу, рiшення про розпуск депутатської групи;

3) пiсля закiнчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

4) Рада сприяє дiяльностi зареєстрованих нею депутатських груп, координує їx роботу i може заслуховувати повiдомлення про їx дiяльнiсть.

5) Iншi питання дiяльностi депутатських груп визначаються регламентом ради.

Стаття 15. Депутатськi фракцiї

1. Депутати ради на основi єдностi поглядiв або партiйного членства можуть об'єднуватися у депутатськi фракцiї ради. До складу депутатських фракцiй можуть входити також позапартiйнi депутати ради, якi пiдтримують полiтичну спрямованiсть фракцiй.

2.Депутат ради може входити до складу лише однiєї депутатської фракцiї. Пiсля вiдповiдного формлення матерiалiв про утворення депутатської фракцiї головуючий на пленарному засiданнi ради iнформує депутатiв про реєстрацiю такої депутатської фракцiї, її кiлькiсний склад.

Стаття 16. Права депутатських груп, фракцiй

1. Депутатськi групи, фракцiї мають право:

на пропорцiйне представництво у постiйних та тимчасових комісіях ради;

попередньо обговорювати кандидатури осiб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

на гарантований виступ свого представника на пленарному засiданнi ради з кожного питания порядку денного сесії ради;

об'єднувати зусилля з iншими групами, фракцiями для створення бiльшостi в раді чи опозиції;

здiйснювати iншi права, передбаченi законами України.

Пiдроздiл 3. Посадовi особи ради

Стаття 17. Селищний голова

1.Селищний голова є головною посадовою особою в системi органiв мiсцевого самоврядування об'єднаної територiальної громади.

Повноваження селищного голови починаються з моменту складення ним присяги вiдповiдно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні селищної ради, на якому вiдповiдною територiальною виборчою комiсiєю були оголошенi рiшення щодо його обрання та реєстрацiї. Повноваження селищного голови закiнчуються в день вiдкриття першої ceciї селищної ради, обраної на наступних чергових мiсцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду iншої особи, обраної на наступних мiсцевих виборах, крiм випадкiв дострокового припинення його повноважень.

Селищний голова у своїй дiяльностi керується Конституцiею України, законами України, цим регламентом, рiшеннями ради та iнше.

Селищний голова має право уповноважувати фiзичних осiб, суб'єктiв пiдприемницької дiяльностi - фiзичних осiб довiренiстю, бути представниками ради в ycix органах державної влади i управлiння, правоохоронних органах України, в судових органах, органах Державної виконавчої служби України, державних нотарiальних конторах та у приватних нотарiусiв, на пiдприємствах, установах органiзацiях ycix форм власностi, з усiма правами, якi наданi законом заявнику, захиснику, скаржнику, позивачу, вiдповiдачу, третiм особам згiдно норм ЦПК, ГПК та КПК України, в тому числi з правом збiльшення розмiру позовних вимог, оскарження рiшення суду, подачi виконавчого документу до стягнення та його відзиву, отримання присудженого майна та грошей.

Стаття 18. Повноваження селищного голови

1.Селищний голова:

1) забезпечує здiйснення у межах наданих законом повноважень органiв виконавчо1 влади на вiдповiднiй територiй, додержання Конституцiї та законiв України, виконання актiв Президента України та вiдповiдних органiв виконавчої влади;

2) органiзує в межах, визначених законом України «Про місцеве

самоврядування в Українi», роботу ради та її виконавчого комiтету;

3) пiдписує рiшення ради та її виконавчого комiтету;

4) вносить на розгляд ради пропозицiю щодо кандидатури на посаду секретаря ради та виконавчого комітету;

5) вносить на розгляд ради пропозицiї про кiлькiсний i персональний склад виконавчого компету ради;

6) вносить на розгляд ради пропозицi"i щодо структури виконавчих органiв ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених вiдповiдно до типових штатiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

7) здiйснює керiвництво апарату ради та її виконавчого комiтету;

8) скликае ceciї ради, вносить пропозицiї та формує порядок денний сесiй ради головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечуе пiдготовку на розгляд ради проектiв програм соцiально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, мiсцевого бюджету та звiту про його виконання, рiшень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звiти про їх виконання;

10) призначає на посади та звiльняє з посад керiвникiв вiддiлiв, управлiнь та iнших виконавчих органів ради, пiдприємств , установ та органiзацiй, що належать до комунальної власності територальгої громади, керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів;

11) скликає загальнi збори громадян за мiсцем проживания;

12) вносить на розгляд ради пропозицiї про утворення спецiалiзованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

13) вносить на розгляд ради пропозицiї щодо кандидатури на посаду керiвника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

14) забезпечує виконання рiшень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету;

15) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

16) представляє територiальну громаду, раду та й виконавчий комітет у відносинах з державними органами, ішими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi, громадянами, також у міжнародних віносинах відповідно до законодавства;

17) звертається до суду щодо визнання незаконними актiв iнших органiв мiсцевого самоврядування, мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, якi обмежують права та iнтереси територiальної громади, а також повноваження ради та її органiв;

18) укладає вiд iменi територiальної громади, ради та й виконавчого комiтету договори вiдповiдно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної·компетенцiї ради, подає їx на затвердження селищної ради;

19) веде особистий прийом громадян

20) забезпечує на вiдповiднiй територiї додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їx об'єднань;

21) бере участь у здiйсненнi державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi в межах та у спосiб, встановленi Законом України «Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської діяльності;

22) здiйснює iншi повноваження мiсцевого самоврядування, визначенi Законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» та iншими законами, якщо вони не вiднесенi до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

23) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

24) встановлює результати голосування.

2. Селищний голова несе персональну вiдповiдальнk ть за здiйснення наданих йому законом повноважень.

3.При здiйсненнi наданих повноважень селищний голова є підзвітним,

підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, вiдповiдальним - перед радою, а з питань здiйснення виконавчими

органами ради повноважень органів виконавчої влади - також пiдконтрольним вiдповiдним органам виконавчої влади. Селищний голова щорiчно звiтує селищнiй радi про здiйснення державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi виконавчими органами вiдповiдної ради.

4. Селищний голова не рiдше одного разу на рiк звiтує про свою роботу перед територiальною громадою на вiдкритiй зустрiчi з громадянами. На вимогу не менше третини депутатiв селищної ради селищний голова зобов'язаний прозвiтувати перед радою про роботу виконавчих органiв ради у будь-який визначений ними термiн.

Стаття 19. Секретар ради

1. Секретар селищної ради працює в радi на постійній основi. Секретар ради обирається радою з числа її депутатiв на строк повноважень ради за пропозицiєю селищного голови таємним голосуванням. Пропозицiя щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

1) на день проведения першої ceciї селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершенi вибори селищного голови;

рада не пiдтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану селищним головою;

2) протягом тридцяти днiв з дня вiдкриття першої ceciї селищної ради селищний голова не внiс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступнiй черговiй ceciї пiсля виникнення вакансiї секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантностi посади селищного голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разi якщо рада не пiдтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатiв вiд загального складу ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить селищний голова.

Секретар ради:

1) у випадку, передбаченому законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», здiйснює повноваження селищного голови;

2) скликає ceciї ради у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi»; повiдомляє депутатам i доводить до вiдома населения iнформацiю про час i мiсце проведения ceciї ради, питания, якi передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засiдання ради та пiдписує її рiшення у випадках, передбачених законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi»;

4) органiзує пiдготовку сесiй ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектiв рiшень ради вiдповiдно до чинного законодавства України;

5) забезпечує своєчасне доведення рiшень ради до виконавцiв i населения, органiзує контроль за їx виконанням, забезпечує оприлюднення рiшень ради вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформації, забезпечує офiцiйне оприлюднення рiшень ради, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здiйснення радою регуляторної дiяльностi, та iнформацiї про здiйснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням селищного голови координує дiяльнiсть постiйних та iнших комiсiй ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їx рекомендацiй;

7) сприяє депутатам ради у здiйсненнi їx повноважень;

8) органiзує за дорученням ради вiдповiдно до законодавства здійснення заходiв, пов'язаних з пiдготовкою i проведенням референдумiв та виборiв до органів державно влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберiгання у вiдповiдних органах мiсцевого самоврядування офiцiйних документiв, пов'язаних з мiсцевим самоврядуванням вiдповiдної територiальної громади, забезпечує доступ до них осiб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирiшує за дорученням селищного голови або ради iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю ради та її органiв.

3.Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припиненi за рiшенням ради у випадках передбачених законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi».

Стаття 20. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та ЖКГ

Заступники селищного голови затверджуються радою на строк її повноважень за пропозицією селищного голови відкритим голосування.м Здiйснює свої повноваження вiдповiдно до закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» та закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Заступник селищного голови є посадовою особою та підконтрольний раді, яка їх затвердила на посаду, підпорядкований її виконавчому комітету, селищному голові.

Пiдроздiл 4. Формування виконавчих органiв ради

Стаття 21. Виконавчий комiтет ради

1. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комiтет ради, який утворюється селищною радою на строк її повноважень. Пiсля закiнчення повноважень ради, селищного голови її виконавчий комiтет здiйснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 22. Склад виконавчого комiтету ради

1) Кiлькiсний склад виконавчого комiтету затверджується радою. Персональний склад виконавчого комiтету ради затверджується радою за пропозицією селищного голови.

2) Виконавчий комiтет ради утворюється у складi селищного голови,

заступника (заступникiв) селищного голови, секретаря виконавчого компету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органiв ради, iнших осiб.

3) До складу виконавчого комiтету селищної ради входять також за посадою секретар ради, староста.

4) Очолює виконавчий комiтет селищної ради вiдповiдно селищний голова.

5) До складу виконавчого комiтету селищної ради не можуть входити

депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

Стаття 23. Повноваження виконавчого комiтету

1. Виконавчий комiтет селищної ради може розглядати i вирiшувати питання, вiднесенi законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комiтет ради

1) попередньо розглядає: проекти мiсцевих програм соцiально-економiчного i культурного розвитку, цiльових програм з iнших питань, мiсцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

2) координує дiяльнiсть вiддiлiв, управлiнь та iнших виконавчих органiв ради, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до комунальної власностi територiальної громади, заслуховує звiти про роботу їx керiвникiв;

3) має право змiнювати або скасовувати акти пiдпорядкованих йому вiддiлiв, управлiнь, iнших виконавчих органiв ради, а також їx посадових осiб.

3. Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень мiж її виконавчим комiтетом, вiддiлами, управлiннями, iншими виконавчими органами ради та селищним головою в межах повноважень, наданих законом України «Про місцеве самоврядування в Українi» виконавчим органам селищної ради.

Стаття 24. Органiзацiя роботи виконавчого комiтету ради

1. Основною формою роботи виконавчого комiтету, селищноiї ради є його засiдання. Засiдання виконавчого комiтету скликаються селищним головою, а в разi його вiдсутностi чи неможливостi здiйснення ним цієї функцiї - заступником селищного голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць, i є правомочними, якщо в них бере участь бiльше половини вiд загального складу виконавчого комітету.

Стаття 25. Пiдзвiтнiсть та пiдконтрольнiсть виконавчого комiтету ради

1. Виконавчий комiтет ради є пiдзвiтним i пiдконтрольним селищнiй радi, що його утворила, а з питань здiйснення ним повноважень органiв виконавчої влади - також підконтрольним відповідальним органам виконавчої влади.

Пiдроздiл 5. Староста та його повноваження

Стаття 26. Староста

1. Староста затверджується селищною радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного селищного голови.

2. Староста є членом виконавчого комiтету селищної ради за посадою i працює в ньому на постiйнiй основi на строк її повноважень.

3. Порядок органiзацiї роботи старости визначасться законом України

«Про мiсцеве самоврядування в Українi» та iншими законами, а також Положениям про старосту, затвердженим селищною радою.

Стаття 27. Повноваження старости

1.Староста:

1) представляс iнтереси жителiв вiдповiдних сіл у виконавчих органах селищної ради;

2) бере участь у пленарних засiданнях селищної ради та засіданнях її

постiйних комiсiй;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засiданнях селищної ради, засiданнях її постiйних комiсiй з питань, що стосуються iнтересiв жителiв відповідного села;

4) сприяє жителям вiдповiдного села у пiдготовцi документiв, що подаються до оргнів місцевого самоврядування;

5) бере участь в органiзацiї виконання рiшень селищної ради, її виконавчого комiтету, розпоряджень селищного голови на територiї вiдповідного старостинського округу та у здiйсненнi контролю за їx виконанням;

6) бере участь у пiдготовцi проекту мiсцевого бюджету в частинi фiнансування програм, що реалізуються на територiї вiдповiдного старостинського округу;

7) вносить пропозицiї до виконавчого комiтету селищної ради з питань дiяльностi на територiї вiдповiдного старостинського округу виконавчих органiв селищної ради, пiдприсмств, установ, органiзацiй комунальної власностi та їх посадових осiб;

8) бере участь у пiдготовцi проектiв рiшень селищної ради, що стосуються майна територiальної громади, розташованого на територiї вiдповiдного старостинського округу;

9) бере участь у здiйсненнi контролю за використанням об'єктiв комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здiйсненнi контролю за станом благоустрою вiдповiдного села та iнформує селищного голову, виконавчi органи селищної ради про його результати;

11) отримус вiд виконавчих органiв селищної ради, пiдприємств, установ, органiзацiй комунальної власностi та їx посадових осiб iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для здiйснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення, органiзацiї та проведенню загальних зборiв, громадських слухань та iнших

форм без посередньої участi громадян у вирiшеннi питань мiсцевого значення у відповідному селі;

13) здiйснює iншi повноваження, визначенi законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» та iншими законами.

2. При здiйсненнi наданих повноважень староста є вiдповiдальний i пiдзвiтний радi та пiдконтрольний селищному головi. Староста не рiдше одного разу на рiк звiтує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатiв - у визначений радою термiн.

3. Повноваження старости можуть бути достроково припиненi за рішенням відповідної ради.

Пiдроздiл 6. Постiйнi кoмiciї ради

Стаття 28. Постiйнi кoмiciї

1. Постiйнi кoмiciї ради є органами ради, що обираються з числа її депутатiв, для вивчення, попереднього розгляду i пiдготовки питань, якi належать до її вiдання, здiйснення контролю за виконанням рiшень ради, її виконавчого комітету.

2. Постiйнi кoмiciї обираються радою на строк її повноважень у складi голови i членiв кoмiciї. Bci iншi питания структури кoмiciї вирiшуються відповідною комісією.

3. До складу постiйних комiсiй не можуть бути обранi селищний голова, секретар селищної ради.

Стаття 29. Утворення постiйних комiсiй

1. Постiйнi кoмiciї ради обираються з числа її депутатiв не пізніше, нiж на другiй ceciї на термiн її повноважень.

2. Рада приймає рiшення про перелiк постiйних комiсiй та затверджує їx персональний склад.

3. Персональний склад кoмiciї визначається бажаннями депутатiв, та вимогами щодо мiнiмальної та максимальної чисельності депутатiв в кoмiciї.

4. У разi необхiдностi, може бути створено новi постiйнi кoмiciї, скасовано або реорганiзовано ранiше створені, змiнено їx кiлькiсний склад, переобрано персональний склад, за умови дотримання норм цього регламенту.

5. Рада обирає постiйнi кoмicії у складi·їx голiв i членiв.

6. Голови комiсiй обираються радою шляхом вiдкритого голосування за пропозицiею селищного голови. Селищний голова може пропонувати на обрання головою кoмiciї одну й ту ж особу не бiльше двох разiв. У разi вiдхилення пропозицiй селищного голови щодо кандидатури, на посаду голови постiйної кoмiciї, може пропонуватись iнша особа за погодженням мiж депутатськими групами, фракцiями.

Стаття 30. Загальнi повноваження постiйних комiсiй ради

1. Постiйнi кoмiciї ради:

1) попередньо розглядають проекти програм соцiально-економiчного культурного розвитку, мiсцевого бюджету, звiти про виконання програм i бюджету, вивчають i готують питания про стан та розвиток вiдповiдних галузей господарського i соцiально-культурного будiвництва, iншi питання,

якi вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рiшень ради та готують

висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповіддями;

2) попередньо розглядають кандидатури осiб, як i пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань;

3) вивчають дiяльнiсть пiдзвiтних i пiдконтрольних радi та виконавчому комітету селищної ради органів, а також з питань, внесених до відання ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керiвникiв, а в необхiдних випадках - на розгляд ради або виконавчого комiтету селищної ради; здiйснюють контроль за виконанням рiшень ради, виконавчого комітету селищної ради;

4) мають право отримувати вiд керiвникiв органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй та їx фiлiалiв i вiддiлень, якi розташовані на територiї ради, необхiднi матерiали i документи;

5) здiйснюють загальний контроль за виконанням селищного бюджету в частинi, що вiдноситься до їx компетенцiї, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісій чотири рази на рік у квітні, липні, жовтні та січні;

6) здiйснюють контроль над вiдповiдними комунальними пiдприемствами, установами та організаціями;

7) заслуховують на своїх засiданнях звiти керiвникiв виконавчих органiв ради, комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй щодо виконання рiшень ради та скарг депутатiв, юридичних чи фiзичних осiб на їx дiяльнiсть та приймають рекомендацiї щодо подальшого перебування на посадi цих керівників;

8) аналiзують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фiзичних та юридичних осiб з питань, що належать до компетенцiї комiсiй та готують пропозицiї щодо полiпшення дiяльностi органiв i посадових осiб місцевого самоврядування;

9) у разi необхiдностi публiкують в мiсцевих засобах масової iнформацiї проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають iнiцiаторами проведения громадських слухань з питань найбiльш важливого громадського значення;

10) готують пропозицiї радi щодо необхiдностi проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян;

Стаття 31. Права постiйних комiсiй ради

1. Для реалiзацiї своїх повноважень постiйнi кoмiciї ради мають право:

1) створювати iз свого складу постiйнi пiдкомiсiї та тимчасовi робочi групи для аналiзу необхiдних матерiалiв та пiдготовки проектiв висновкiв з найбiльш складних питань на розгляд кoмiciї;

2) створювати експертнi групи, залучати на договiрнiй основi, в межах коштiв, видiлених на роботу комiсiї, необхiдних фахiвцiв для пiдготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;

3) провадити вiдкритi слухання в комiсiї, на якi запрошувати керiвникiв виконавчих органiв ради, посадових осiб виконкому, пiдприємств, установ та органiзацiй, що розмiщенi на територiї ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

4) вимагати присутностi на засiданнi кoмiciї посадових осiб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

5) вносити пропозицiї щодо проведення позачергової ceciї ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

6) мати право обов'язкового слова вiд кoмiciї при розглядi будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенцiї комiсiї або може призвести до зменшення надходжень чи збiльшення витрат бюджету громади;

7) виступати органiзатором чи брати участь у роботi конференцiй, семiнарiв, круглих столiв, iнших публiчних заходiв, що стосуються компетенцiї кoмiciї.

2. Для запрошення на своє засiдання посадових осiб, визначених пп. 3, 4 ч.1 цiєї статтi, постiйна комiсiя не пiзнiш як за три рабочих днi до дати засiдання направляється посадовiй особi запрошення за пiдписом голови кoмicії, чи особи, що його замiнює. В запрошеннi вказується дата, час, мiсце проведения засiдання та питания, для розгляду якого запрошується особа. У разi необхiдностi комiсiя може вказати, якi додатковi iнформацiйнi матерiали будуть потрiбнi вiд цiєї особи на засiданнi.

3. Посадова особа, яку запрошено на засiдання, зобов'язана вчасно прибути на засiдання кoмiciї.

4. У разi неможливостi прибути на засiдання кoмiciї з поважних причин запрошеної посадовоi особи, вона зобов'язана не пізніше ніж за один робочий день письмово попередити про це комiсiю, вказавши причини вiдсутностi та направити замiсть себе повноважну особу для розгляду питання.

5. Комiсiя, розглянувши письмову вiдповiдь запрошеної особи може взяти до вiдому iнформацiю про причини вiдсутностi i прийняти рiшення провести засiдання комiсій за участю особи, що замiнює запрошену або перенести засiдання комiсiї на iнший день.

6. Щодо особи, яка ухиляється вiд явки на запрошення комісії, може бути порушено питания про дисциплiнарну вiдповiдальнiсть аж до звiльнення з займаної посади перед органом, до компетенцiї якого належить призначення цiєї особи на посаду.

Стаття 32. Органiзацiя роботи постiйної комiсії

Органiзацiя роботи постiйної комiсії ради покладається на голову кoмiciї. Голова кoмicії скликає i веде засiдання комiсiї, дає доручення членам кoмiciї, представляє комiсiю у вiдносинах з iншими органами, об'єднаннями громадян, підприємтвами, установами, організаціями, а також громадянами, органiзовує роботу по реалiзацiї висновкiв i рекомендацiй кoмiciї. У разi вiдсутностi голови кoмiciї або неможливостi ним виконувати свої повноваження з iнших причин його функцiї здiйснює секретар кoмiciї.

2. Засiдання постiйної кoмiciї є основною формою її роботи. Засiдання постiйноiї кoмiciї скликається в мiру необхiдностi i є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина вiд загального складу кoмiciї.

3. Кожне засiдання кoмiciї оформляється протоколом, який складає секретар комісії.

У протоколi вказується:

1) дата та мiсце проведення засiдання кoмiciї;

2) список членiв кoмiciї, присутнiх на засiданнi;

3) список запрошених на засiдання кoмiciї;

4) перелiк питань, що розглядались;

5) стислий виклад перебiгу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному з рiшень;

Протокол засiдання кoмiciї готується секретарем кoмiciї пiдписується головою та секретарем, а у випадку відсутності голови – секретарем комісії.

4. За результатами вивчення i розгляду питань постiйнi кoмiciї готують висновки i рекомендаціїi протягом 10 робочих днів. Висновки i рекомендацiї постiйної кoмiciї приймаються бiльшiстю голосiв вiд загального складу кoмiciї i пiдписуються головою кoмiciї, а в разi його вiдсутностi - секретарем кoмiciї. Висновки i рекомендацii постiйної кoмiciї, протоколи її засiдань є вiдкритими та оприлюднюються i надаються на запит вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї.

5. Рекомендацiї постiйних комiсiй пiдлягають обов'язковому розгляду органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, посадовими особами, яким вони адресованi. Про результати розгляду i вжитi заходи повинно бути повiдомлено комісіям у встановлений ними строк.

6. Постiйнi кoмiciї є пiдзвiтними радi та вiдповiдальними переднею.

Стаття 33. Спiльне засiдання комiсiй

1. За дорученнями ради чи за власною iнiцiативою кoмiciї може проводитись спiльне засiдання двох чи бiльше комiсiй ради.

2. Головує на такому засiданнi голова кoмicii, яка визначена головною у пiдготовцi чи попередньому розглядi питания. У iнших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням.

3. Порядок проведення спільного засщання комiсiй має вiдповiдати нормам, викладеним у цьому регламенті для засідання комісії.

4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожнiй iз комiсiй.

5. Спiльним ухваленим рiшенням вважається рiшення, за яке проголосувала бiльшiсть вiд складу в кожнiй кoмiciї, що брала участь у спiльному засiданнi. У цьому випадку може бути оформлено спiльне рiшення комiсiй, яке пiдписують голови комiсiй або особи, що їx замiнюють.

6. У разi якщо результати голосування по окремому чи всiх рiшеннях у рiзних комiсiях є протилежними, оформлюються окремi рiшення по кожнiй iз комiсiй в порядку, встановленому цим регламентом.

7. Вiдповiдальним за складання протоколу є комiсiя, визначена головною, або комiсiя, голова якої був головуючим на спiльному засiданнi.

Протокол спiльного засiдання пiдписує головуючий на засiданнi та голови комiсiй, що брали участь у спiльному засiданнi, або особи, що їx замінюють.

Пiдроздiл 7. Тимчасовi контрольні комісії ради

Стаття 34. Тимчасовi контрольні комісії ради

1. Тимчасовi контрольнi кoмiciї ради є органами ради, якi обираються з числа її депутатiв для здiйснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень мiсцевого самоврядування. Контрольнi комісії подають запити пропозиції на розгляд ради.

2. Тимчасова комiсiя здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до порядку, встановленого для постiйних комiсiй ради.

Стаття 35. Створення тимчасової контрольної комісії ради

1. Тимчасова контрольна комiсiя ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.

2. Рiшення про створення тимчасової контрольної·кoмiciї ради, її назву та завдання, персональний склад кoмісiї та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однiєї третини депутатiв вiд загального складу ради.

3. Головою або членом тимчасової контрольної кoмiciї ради не може бути депутат, щодо якого може мати мiсце конфлiкт iнтересiв, а саме: комiсiя розглядає питання, що стосується дiяльностi депутата, пов'язаних з ним осiб в розумiннi українського законодавства або юридичних осiб, до керiвництва якими чи щодо власностi над якими вiн або пов'язанi з ним особи мають безпосередне вiдношення.

4. Тимчасова контрольна комiсiя обирається з числа депутатiв ради, якi дали на це згоду i якi вiдповiдають вимогам ч. 3 цієї статті.

5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної кoмiciї здiйснюється окремо.

Стаття 36. Засiдання тимчасових контрольних комiсiй

1. Засiдання тимчасових контрольних комісiй ради проводяться, як правило, закритi. Депутати, якi входять до складу тимчасової контрольної кoмiciї, та залученi комiсiєю для участi в її роботi спецiалiсти, експерти, iншi особи не повиннi розголошувати iнформацiю, яка стала·їм вiдома у зв'язку з її роботою.

Стаття 37. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії

1. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рiшення щодо резутатiв роботи цiєї комісії, а також у разi припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

РОЗДIЛ III. CECIЇ РАДИ

Пiдроздiл 1. Скликання, вiдкриття i закриття ceciї

Стаття 38. Сесiя ради

1. Рада проводить свою роботу сесiйно. Сесiя складається з пленарних

засiдань ради, а також засiдань постiйних комiсiй ради.

2.Комiсiя ради або її робоча група може проводити своє засiдання одночасно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли проект рішення визнано невiдкладним, чи за дорученням ради, якщо в цей час пленарне засiдання не пов'язане з прийняттям рiшень, проведениям виборiв, призначенням або затвердженням посадових осiб.

Стаття 39. Скликання сесії ради

1. Ceciї, наступнi пiсля першої, скликаються селищним головою в мiру необхiдностi, але не менше одного разу на квартал, а з питань вiдведення земельних дiлянок та надання документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi - не рiдше нiж один раз на мiсяць.

2. У разi немотивованої вiдмови селищного голови або неможливостi його скликати сесiю ради сесiя скликається - секретарем селищної ради.

У цих випадках сесiя скликається:

1) якщо сесiя не скликається селищним головою у строки, передбаченi законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi»;

2) якщо селищний голова без поважої причини нескликав сесiю у двотижневий строк пiсля настання умов передбачених ч. 3 цiєї статтi.

3 Сесiя селищної ради повинна бути скликана за пропозицiєю не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету селищної ради.

4. У разi якщо селищний голова чи у випадках передбачених частиною другою цiєї статтi - секретар селищної ради, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як одніє третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комiтету селищної ради, або у разi якщо такi посади є вакантними сесiя може бути скликана депутатами вiдповiдної ради, якi становлять не менш як одну третину складу ради, або постiйною комісією ради.

5. Рiшення про скликания чергової ceciї повідомляється депутатам не пiзнiше як за 10 днiв до ceciї, у виняткових випадках - не пiзнiш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

6. У роботi ceciї ради беруть участь запрошенi. Список запрошених складається секретарем ради і погоджується з селищним головою.

Стаття 40. Відкриття та закриття ceciї ради

1. Сесiю селищної ради вiдкриває i веде селищний голова, а у випадках, передбачених Законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», -секретар ради.

2. Вiдкриття ceciї ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.

3. Сесiя ради є повноважною, якщо в її пленарному засiданнi бере участь бiльше половини депутатiв вiд загального складу ради.

4. Вiдкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.

5. Перед закриттям пленарного засiдання головуючий на засiданнi уточнює час проведення наступного засiдання ради. Питання, не розглянутi на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

6. Сесiя не може бути закритою, якщо рада не визначилась щодо всiх питань порядку денного.

7. Koмiciї ради можуть продовжувати роботу пiсля закiнчення ceciї i без прийняття комiсiями офiцiйних рiшень.

8. Пiд час вiдкриття ceciї та пiсля її закриття виконується Державний Гiмн України.

Пiдроздiл 2. Робочi органи сесії ради

Стаття 41. Лiчильна комiсiя

1. В окремих випадках для пiдрахунку голосiв депутатів під час таємного голосування утворюється лічільна комісія.

2. Лiчильнi комiсії формуються, як правило, з трьох депутатiв.

3. У роботi лiчильної комiсiї не можуть брати участi депутати, кандидатури яких включенi до бюлетенiв для таємного голосування.

4. Рiшення лiчильної комiсiї приймається бiльшiстю голосiв членiв

комісії.

Стаття 42. Секретарiат сесії

В окремих випадках для роботи cecії утворюється секретарiат ceciї.

У разi не утворення секретарiату його функцiї виконує секретар ради.

Пiдроздiл 3. Перша сесiя ради нового скликання

Стаття 43. Скликания першої ceciї

1. Перша сесiя новообраної ради скликаєгься вiдповiдною територiальною виборчою комiсiєю не пiзнiше нiж через два тижнi пiсля реєстрацiї новобраних депутатiв ради в кiлькостi, яка забезпечує повноважнiсть складу ради вiдповiдно до Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi».

Стаття 44. Порядок проведення першої ceciї ради

1.Перше пленарне засiдання першої ceciї вiдкриває голова зазначеної територiальної виборчої кoмiciї, який iнформує раду про пiдсумки виборiв депутатiв, а також про пiдсумки виборiв селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатами ради нового скликания та новообраного селищного голови вiдповiдно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Українi» головує на пленарних засiданнях ради першої ceciї новообраний голова.

2. У разi, якщо на час проведения першої ceciї селищний голова не зареєстрований вiдповiдно до Виборчого кодексу України, про що на ceciї ради iнформує голова територiальної виборчої кoмісії, рада обирає тимчасову президiю з числа депутатiв ради в кiлькостi трьох - п'яти осiб. Члени тимчасової президiї почергово головують на пленарних засiданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради

Пiдроздiл 4. Порядок денний ceciї

Стаття 45. Формування проєкту порядку денного ceciї ради

1. Проєкт порядку денного ceciї готується секретарем селищної ради з урахуванням поданих пропозицiй i передається головi ради для включення до розпорядження селищного голови про скликания ceciї. Проєкт порядку денного оприлюднюється вiдповiдно до Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї». Пропозицiї щодо включення питань до проєкту порядку денного сесії можуть вноситись селищним головою, секретарем ради, постiйними комісіями, депутатами, виконавчим комiтетом ради, поданi громадою в порядку місцевою ініціативи, старостою.

2. Bci питання включенi до проєкту порядку денного, якi вносяться на розгляд ради, попередньо повиннi обов'язково розглядатись профiльною постiйною комісією та iншими постiйними комісіями, передбачених цим Регламентом.

Включення невідкладного питания до порядку денного сесії проводиться за погодженням з постiйною комiсiєю селищної ради, до компетенції якої відноситься це питання.

3. До проєкту порядку денного чергової ceciї регулярно включаються звiти виконавчих органiв ради, посадових осiб, яких рада вiдповiдно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

Стаття 46. Затвердження порядку денного

1. Перед затвердженням порядку денного може відводитись час для заяв, повідомлень та депутатських запитів.

2. Проєкт порядку денного пiдлягає затвердженню на початку пленарного засiдання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд питания «Про порядок денний ceciї ради». Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного сесії надаються кожному депутату перед початком сесії.

3. Проєкт порядку денного cecії, сформований вiдповiдно до вимог, змiни до нього обговорюються i затверджуються в цiлому селищною радою бiльшiстю голосiв присутнiх депутатiв.

4. Розгляд звернень депутатiв ради, громадян та юридичних осiб, якi надiйшли в день проведения cecії селищної ради, або безпосередньо на засiдання, виносяться на обговорення i прийняття рiшень за згодою депутатiв, якщо питання, викладенi у зверненнi не потребують додаткового вивчення i розгляду постiйними комiсiями ради.

5. Щодо пропозицiй порядку денного, що були поданi в порядку мiсцевої iнiцiативи, то вони вважаються включеними в порядоку денного без голосування i не можуть бути вилученими з порядку денного голосуванням депутатів.

Стаття 47. Розгляд питань порядку денного

1. Питання затвердженого порядку денного ceciї ради, як правило, розглядаються у тiй черговостi, у якiй вони були затвердженi.

2. Питання затвердженого порядку денного ceciї ради можуть розглядатися в iншiй, нiж передбачена в ньому послiдовностi, вiдкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим пiсля обговорення за скороченою процедурою.

3. При цьому заслуховується виступ iнiцiатора такої·пропозицiї з її обrрунтуванням, опонента пропозицiї, а також заслуховується виступ з цього питания голови або секретаря ради i представника вiдповiдної комісії.

4. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою двома третинами голосiв вiд загального складу ради.

Пiд час роботи ceciї пропозицiї про змiни її порядку денного можуть вноситися:

  1. селищним головою;
  2. секретарем ради;
  3. постiйною комiсiєю;
  4. депутатською фракцiєю;
  5. шостою частиною вiд загального складу ради.

6. Для внесення до порядку денного ceciї з питань про вiдмiну рiшення ради, прийнятого на поточнiй cecії, внесення доповнень та поправок до нього, а також до регламенту, необхiдна бiльшiсть голосiв депутатiв вiд загального складу ради.

Пiдроздiл 5. Пiдготовка питань на розгляд cecії

Стаття 48. Попереднiй розгляд проєкту рiшення

1. Включенню питання до проєкту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засiдання ради для прийняття рiшення передує попереднiй розгляд цього проєкту в постiйних комiсiях ради, до сфери повноважень яких належать цiлі питання.

2. Пiдготовку питань на розгляд ceciї ради органiзовує секретар ради.

Стаття 49. Вимоги до проєкту рiшення ради

1. Проєкт рiшення є документом, пiдготовленим секретарем селищної ради, депутатами ради, постiйними комісіями селищної ради, депутатськими фракцiями та групами, апаратом селищної ради вiдповiдно до компетенцї та ініціювання.

2.Вiдповiдальнiсть селищної ради.

За належну підготовку рішень несе секретар селищної ради.

3. Проєкти рiшень селищної ради оприлюднюються у встановленому законом порядку, не пiзнiше нiж за 10 робочих днiв до дати їx розгляду, з метою прийняття.

4. Проєкт рiшення, що планується винести на розгляд ради, не пiзнiше як за 15 днiв до вiдкриття ceciї подається секретарю ради, який органiзовує пiдготовку питань. для формування порядку денного ceciї ради та передає селищному голові для включення проєкту до порядку денного сесії ради та передає розпорядження про скликания сесії.

5. Друкований примiрник проєкту повинен мати такi реквiзити у правому верхньому кутi на бланку рiшення ради - помiтку «Проєкт», нижче

ліворуч - назву рішення; ще нижче - текст проєкту рішення.

6. Текст проєкту рiшення має складатися з таких частин:

1) мотивуючої, в якiй мiстяться посилання на закон, iнший акт або документ, обставини, якими викликана необхiднiсть прийняття даного рiшення;

2) вирiшальної, в якiй конкретно i чiтко формулюються рiшення, виконавцi поставленого завдання;

3) заключної, в якiй вказанi посадова особа або постiйна комiсiя, на яких покладається контроль за виконанням рішення

7. Проєкт регуляторного акту ради здiйснюється вiдповiдно до плану діяльності з підготовки проєкту регуляторних актів, що складаються та затверджуються радою щорiчно. План дiяльностi з пiдготовки регуляторних актiв є складовою частиною плану роботи ради.

8. Дiяльнiсть ради, спрямована на пiдготовку, прийняття, вiдстеження результативностi та перегляд регуляторних актiв, здiйснюється в межах, у порядку та у спосiб, що встановленi Конституцiєю України, законом України «Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської діяльності», та іншими нормативно-правовими актами.

Пiдроздiл 6. Пленарнi засiдання

Стаття 50. Виключна компетенцiя ради

1. Виключно на пленарних засiданнях ради вирiшуються питання, передбаченнi статтею 26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi».

Стаття 51. Розклад пленарних засiдань cecії ради

1. Сесiя ради розпочинається з пленарного засiдання у визначений час, зазначений у розпорядженнi про проведения ceciї.

2. Як правило, якщо iнше не встановлено окремим рiшенням ради, пленарнi засiдання ради починаються о 14 годинi. День проведення пленарних засiдань - середа.

3. Пiсля кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.

Одноразово може бути прийняте процедурне рiшення про iнший розпорядок роботи на день.

Стаття 52. Встановлення правоспроможностi кворуму засiдання

1. Сесiя ради є повноважною, якщо в її пленарному засiданнi бере участь бiльше половини депутатiв вiд загального складу ради але не менше двох третин.

2. Участь депутатiв визначається секретарем ради, який здiйснює реєстрацiю перед початком засiдання. Данi щодо ресстрацiї оголошуються головуючим на початку засiдання. Головуючий повiдомляє присутнiх про кiлькiсть депутатiв, вiдсутнiх з поважних причин.

3. У разi вiдсутностi необхiдної кiлькостi депутатiв головуючий може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатiв або переносить проведения засiдання на iнший, встановлений ним день, але не бiльше, нiж на два тижнi.

Пiдроздiл 7. Ведення пленарних засiдань

Стаття 53. Головуючий на пленарному засiданнi ради

1. Вiдкриває, веде i закриває пленарнi зaciдaння ради селищний голова.

2. У разi вiдсутностi селищного голови або у випадках, передбачених цим регламентом та законом Україiни «Про мiсцеве самоврядування в Українi», обов'язки головуючого виконує секретар ради - за посадою або одноразово обраний депутатами головуючий на засiданнi .

Стаття 54. Повноваження головуючого

1) Головуючий на пленарному засiданнi ради:

вiдкриває, закриває та неупереджено веде засiдання, оголошує перерви в засіданнях ради;

2) виносить на обговорення проєкти рiшень ради, iншi акти ради, оголошує їx повну назву, iнiцiаторiв внесення, iнформує про матерiали, що надiйшли на адресу ради;

3) органiзовує розгляд питань;

4) повiдомляє списки осiб, якi записалися для виступу;

5) надає слово для доповiдi (спiвдоповiдi), виступу, оголошує наступного промовця;

6) у разi порушень виступаючим Регламенту має право їx попередити або позбавити слова на пiдставi процедурного рiшення ради;

7)може за погодженням з депутатами, продовжити час для виступiв, а також за їх згодою змінити їх черговість;

8) має право позбавити участi в засiданнi запрошену особу, яка не є депутатом, за грубе порушення порядку;

9) створює рiвнi можливостi депутатам для участi в обговореннi питань;

10) ставить питания на голосування, оголошує його результати;

11) забезпечує дотримання цього Регламенту всiма присутнiми на засiданнi;

12) робить офiцiйнi повiдомлення, а також тi, які вважає за необхiдне оголосити у вiдповiдностi з порядком денним cecії;

13) вживає заходiв до пiдтримання порядку на засiданнi;

14) здiйснює iншi повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2. Пiд час засiдання ради головуючий не перебиває промовцiв, крiм випадкiв зазначених у цьому Регламентi, не коментує i не дає оцiнок щодо їx виступів.

3. Головуючий на засiданнi може доручити вiдповiдним особам зачитувати письмовi документи, пропозицiї щодо обговорюваного питання i з питания, пiдготовленого вiдповiдною комісією ради. Зачитування документiв, пропозицiй вiд комiсiй здiйснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 55. Розгляд процедурних пропозицiй

1. Затвердження порядку денного ceciї, порядку розгляду питань та iншi процедурнi питания приймаються простою бiльшiстю вiд присутнiх на засiданнi депутатiв. Процедурним вважається питания рiшення по якому не потребує оформления спецiальної документації.

2. Перед розглядом питания головуючий зобов' язаний вияснити чи немає у депутатiв пропозицiй щодо процедури його розгляду, а саме додаткових доповiдей, повiдомлень щодо цього питання.

Стаття 56. Оголошення початку розгляду питания порядку денного

1. Перехiд до розгляду чергового питания порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

2. Головуючий оголошує номер питания, що розглядається вiдповiдно до порядку денного, повідомляє про назву проєкту документу, які підлягають розгляду.

3. Головуючий може запропонувати об'єднати обговорення кiлькох пов'язаних мiж собою питань порядку денного засiдання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається радою без обговорення бiльшiстю голосiв від присутнiх на засіданні.

4. Перед розглядом питания порядку денного головуючий може робити повiдомлення радi, якi вважає доцiльними; у термiнових випадках такi повiдомлення вiн може робити i в ходi засiдання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такi повiдомлення головуючий на засiданнi може робити i тодi, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.

5. Пiсля оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.

Пiдроздiл 8. Порядок на дання слова

Стаття 57. Регламент розгляду питання

1. Розгляд питання порядку денного включає доповiдь, спiвдоповiдь, запитання та вiдповiдi доповiдачевi, обговорення та заключне слово.

2. Для доповiдi надається час тривалiстю до 10 хвилин, спiвдоповiдi - до 5 хвилин, запитання та вiдповiдi доповiдачевi - до 5 хвилин i заключного слова – 3 хвилини.

3. Головуючий може надати промовцю тривалiший час, якщо нiхто з присутнiх депутатiв не заперечує. У разi наявностi заперечень тривалiший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рiшенням.

4. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на вiдповiдний термiн.

5. Розгляд питания порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке вiд бувається, то розгляд перерваного питания починається спочатку.

Стаття 58. Надання слова

1. Головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженим підняттям руки.

2. Депутат (крiм селищного голови, секретаря ради, голiв постiйних комiсiй ради, представника вiд фракцiї, доповiдача) може виступити на засiданнi ради з одного й того ж питания чи пропозицiї, якi будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засiдання. Повторно слово депутату може надаватися тiльки в разi необхiдностi процедурним рiшення ради, прийнятим без обговорення.

3. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючий на засiданнi надає слово для довiдки, вiдповiдi на запитання, роз'яснень та щодо:

1) порядку ведення засiдання ради;

2) поставлення вiдкладеного питання;

3) поставлення питания про неприйнятнiсть;

4) внесення поправки або заперечення щодо неї.

4. Окремi реплiки чи виступи депутатiв з мiсця, зробленi без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу i стенограми засідань не вносяться.

5. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступiв, крім заяви, не надається.

6. Головуючий надає слово старостi, щодо якого розглядається рiшення, якщо при пiдготовцi проєкту такого рiшення не було досягнуто його попереднього схвалення.

Стаття 59. Гарантоване право слова

1. Кожна iз постiйних комiсiй має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозицiї, якi мають ставитися на голосування.

2. Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проєкту рiшення чи поправки, яка голосується, надається слово для виступу.

Гарантоване право виступу належить депутату, обраному на окрузі, якого стосується проєкт рішення, що розглядається, зокрема з питань розробки мiстобудiвної документацiї, надання дозволiв на будiвництво, відведення земель в межах цього округу.

3. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

1) головi бюджетної кoмiciї ради та головному бухгалтеру ради - з питань, що стосуються можливих змiн надходжень чи видаткiв бюджету громади; особам, запрошеним на засiдання для розгляду конкретного питания, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

4. Гарантоване право на доповiдь та заключне слово належить представниковi iнiцiативної групи вiд якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 60. Вiдмова вiд виступу

1. Депутат у будь-який момент може вiдмовитися вiд свого виступу, передати своє право на виступ iншому депутатовi або помiнятися з ним чергою.

2. У разi вiдсутностi депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Стаття 61. Вимоги до виступу

1. Доповiдi та спiвдоповiдi, як правило, виголошують з трибуни.

2. Якщо головуючий на засiданнi не представив промовця пiд час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разi виступу від депутатської групи чи комісії ради - зазначає її назву.

3. Промовець повинен виступати тiльки з того питання, з якого йому надано слово.

4. Доповiдь, спiвдоповiдь мають мiстити iнформацiю про суть проблеми, що разв'язується рiшенням, яке обговорюється, змiст самого рiшення та можливi позитивнi та негативнi наслiдки вiд його ухвалення.

5. Пропозицiї щодо питання, яке розглядається або до проєкту рiшення, яке голосується, мають бути чiтко сформульованими i мiстити визначену позицію промовця щодо цього питання.

6. Запитання доповiдачам i спiвдоповiдачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко i чiтко. Головуючий на засiданнi оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату почергово на засадах рiвностi. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Тим, хто виступає в обговореннi, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні

Стаття 62. Оголошення голосування

1. Пiсля закiнчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.

2. З цього моменту слово може надаватися тiльки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування i тiльки до моменту заклику проголошення головуючим фрази: «прошу голосувати».

3. Голосування не вiдокремлюється в часi вiд оголошення головуючим на засiданнi пропозицiй, що ставляться на голосування.

Пiдроздiл 9. Обговорення питань порядку денного

Стаття 63. Загальний порядок обговорення питання

1. Обговорення питания на пленарному засiданнi ради включає:

1) доповiдь, запитання доповiдачу i вiдповiдi на них;

2) спiвдоповiдi, запитання спiвдоповiдачам i вiдповiдi на них (у разі необхiдностi);

3) виступи депутатiв з оголошення та обгрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновкiв чи пропозицiй комiсiй, з приводу яких виступали доповiдачi спiвдоповiдачi, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісїї;

4) виступ iнiцiатора внесення пропозицiї:

5) внесення й обговорення пропозицiї, а також прийняття рiшення щодо вiдкладених питань та питань про неприйнятнiсть, якщо такi є;

6) виступи по одному представнику вiд постiйних комiсiй, які бажають виступити;

7) виступи представникiв вiд кожної зареєстрованої фракцiї, які бажають виступити;

8) виступи депутатiв;

9) оголошення головуючим на засiданнi про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили;

10) заключне слово доповiдача;

11) уточнения i оголошення головуючим на засiданнi пропозицiй, якi надiйшли щодо обговорюваного питання i будуть ставитися на голосування;

12) виступ з мотивiв голосування депутата-iнiцiатора внесення пропозицiй, що розглядаються, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;

13) виступи з мотивiв голосування по одному представнику вiд кожної зареєстрованої фракцiї чи групи, якi бажають виступити;

14) виступи депутатiв з мотивiв голосування.

2. У ходi обговорення доповiдач i спiвдоповiдачi можуть давати довідки щодо своїх виступів, для цього їм позачергово надається слово.

3. Якщо список охочих виступити вичерпано або якщо нiхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий оголошує про припинення обговорення.

Стаття 64. Скорочена процедура

1. Рiшення щодо поправок, з процедурних питань та інших прямозазначених у регламенті питань, приймаються радою пiсля скороченого обговорення, яке включає:

1) виступи iнiцiаторiв з внесенням та обrрунтуванням пропозицiй; виступ голови або представника профiлюючої кoмiciї, якщо приймається рiшення щодо питания, яке готувалось цiєю комісією;

2) виступи депутатiв на пiдтримку та проти прийняття пропозицiї; Уточнення та оголошення головуючим на засiданнi пропозицiй, які надiйшли i будуть ставитися на голосування;

3) виступи з мотивiв голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракцiї.

2. При застосуваннi процедури скороченого обговорення головуючий на засiданнi ради надає слово за усним або письмовим зверненням депутатiв.

Стаття 65. Неприйнятнiсть питания до розгляду

1. У ходi обговорення питань депутати, селищний голова чи представник виконавчого комiтету ради у будь-який час можуть порушити питания про неприйнятнiсть проєкту рiшення з цього питания за таких підстав:

1) їх невiдповiдностi Конституцiї або чинним законам, прийнятим рiшенням ради;

2) їх прийняття не входить до компетенцiї ради:

2. У разi порушення кiлькох питань про неприйнятнiсть їx обговорення здiйснюється одночасно i на голосування вони ставляться в порядку їх надходження.

3. Рiшення про неприйнятнiсть приймається бiльшiстю вiд загального складу ради.

Стаття 66. Вiдкладення розгляду питання

1. До i пiд час обговорення питання порядку денного депутати можуть поставити стосовно нього вiдкладене питання, а саме: вiдкласти його розгляд чи прийняття остаточного рiшення щодо нього до настання певних обставин чи здiйснення певних дiй.

2. Рiшення щодо вiдкладених питань приймаються бiльшiстю голосiв від загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом.

Пiдроздiл 10. Прийняття рiшень

Стаття 67. Прийняття рiшень радою

1. Рада в межах свої повноважень приймає нормативнi та iншi акти у формi рiшень.

2. Рiшення ради приймається на її пленарному засiданнi пiсля обговорення бiльшiстю депутатiв вiд загального складу ради, крiм випадкiв, передбачених законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi». При встановленнi результатiв голосування у разі однакової кількості голосів (11 на 11), до загального складу ради включається селищний голова, якщо вiн бере участь у пленарному засiданнi ради, i враховується його голос.

3. Рiшення ради приймаються вiдкритим поiменним голосуванням, окрiм випадкiв, передбачених законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», в яких рiшення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом вiдповiдно до Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї».

4. Пiсля оголошення головуючим на засiданнi початку голосування нiхто не може переривати голосування. 3 початку процедури голосування i до оголошення його результатiв слово нiкому не надається.

5. У разi порушення процедури голосування або виникнення перешкод пiд час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

6. Якщо результат голосування викликає обrрунтованi сумнiви, рада може прийняти процедурне рiшення про переголосування.

7. Рiшення ради приймається відкритим, голосуванням двома третинами голосів «за» від загального складу ради, за винятком випадків, зазначених у регламенті.

8. Проєкт рiшення або пропозицiя, якi не отримали необхiдної бiльшостi голосiв на пiдтримку, вважаються вiдхиленими. Таке вiдхилення проєкту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення ради.

9. Депутат, що був вiдсутнiй пiд час голосування, не може подати свiй голос після завершення голосування.

10. Прийняття рiшень з процедурних та органiзацiйних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у регламенті положень, здiйснюється двома третинами голосiв депутатiв вiд загального складу ради; такі рішення мають статус процедурних.

11. Рiшення ради з будь-якого питання приймається пiсля його обговорення.

12. Рiшення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

Стаття 68. Пiдписання прийнятих рiшень

1. Рiшення ради у п'ятиденний термiн з моменту його прийняття пiдписується селищним головою, у випадках, визпачених цим Регламентом,

головуючим на засіданні ради.

2. Рiшення ради протягом термiну, визначеного частиною 1 цiєї статтi, може бути зупинено селищним головою i внесено на повторний розгляд ради з обrрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням голова ради має скликати пленарне засiдання ради. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рiшення. Якщо рада вiдхилила зауваження селищного голови i пiдтвердила попереднє рiшення двома третинами депутатiв вiд загального складу ради, воно набирає чинностi.

3. Якщо селищний голова у двотижневий термiн не скликав пленарного засідання ради чи не вніс зупиненого рішення на розгляд ради, а так само якщо рада вiдхилила зауваження селищного голови i пiдтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинностi незалежно вiд пiдписання його селищним головою i оприлюднюється вiдповiдно до чинного законодавства України, але не пізніше 10 робочих днів.

4. У випадку, коли голова ради не пiдписує прийняттi радою в межах її компетенції рiшення, рада може поставити питания про не забезпечення головою ради наданих йому повноважень.

Стаття 69. Вiдкрите голосування

1. Вiдкрите голосування може бути поіменним.

2. Поiменне голосування проводиться за пропозицiєю будь-якого з депутатiв, пiдтриманою не менш як третиною депутатiв, зареєстрованих на

засіданні.

3. Вiдкрите голосування проводиться пiдняттям рук за кожну альтернативу. Лічильна комісія проводить пiдрахунок голосiв i повiдомляє про результати голосування за кожну альтернативу.

4. Поiменне голосування проводиться шляхом зачитування головою або членом лічильної комісії списку депутатів кожен делутат при зачитуваннi його прiзвища оголошує своє рiшення з варiантiв, що ставляться на голосування.

5. Селищний голвоа повiдомляє результат голосування за кожен варiант, який заноситься до протоколу.

6. За процедурним рiшенням, пiдтриманим понад третиною депутатiв зареєстрова них на засіданні, результати поіменного голосування можуть бути оприлюдненi.

Стаття 70. Таємне голосування

1. З визначених радою питань може проводитися таємне голосування.

Рiшення про проведения таємного голосування приймаеться бiльшiстю депутатiв вiд загального складу ради. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених Законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi».

2. Таємне голосування органiзовує лiчильна комісія. Рiшення лiчильної кoмiciї приймаються бiльшiстю голосiв членiв кoмісії.

3. Лiчильна комiсiя перед початком голосування: органiзовує заповнення бюлетенiв для таємного голосування; опломбовує скриньки для таємного голосування i забезпечує всi умови для повного дотримання таємниці волевиявлення; знищує бюлетенi, що залишились пiсля завершення їх видачi.

4. Голосування проводиться у окремому примiщеннi. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися у примiщеннi для таємного голосування. Пiдрахунок голосiв i встановлення результатiв виборiв проводиться лише членами лiчильної кoмiciї.

5. Про результати таємного голосування лiчильна комісія складає протокол, який пiдписують yci члени лiчильної кoмiciї. Голова лiчильної комісії оголошує результати голосування.

6. На пiдставi доповiдi лiчильної комiсії про результат таємного голосування головуючий повiдомляє, прийнято рiшення або нi, а при виборах (погодженнi) називає кандидатури, обранi (погодженi) на посади.

Пiдроздiл 11. Спецiальнi процедури прийняття рiшень

Стаття 81. Обрання секретаря ради

1. Секретар селищної ради працює в радi на постiйнiй основi. Секретар ради обирається радою з числа її депутатiв на строк повноважень ради за пропозицiєю селищного голови. Пропозицiя щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатiв вiд загального складу вiдповiдної ради у разi, якщо:

а) на день проведення першої ceciї селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершенi вибори вiдповiдно селищного голови;

6) рада не пiдтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану селищним головою;

в) протягом тридцяти днiв з дня вiдкриття першої cecii селищної ради селищний голова не внiс кандидатуру на посаду секретаря ради;

г) на наступнiй черговiй ceciї пiсля виникнення вакансiї секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

д) посада секретаря ради стає вакантною пiд час вакантностi посади селищного голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разi якщо рада не пiдтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згiдно з пунктом «б» цiєї частини, наступну пропозицiю щодо кандидатури секретаря ради вносить селищний голова.

3. Секретар селищної ради не може сумiщати свою службову дiяльнiсть з iншою посадою, у тому числi на громадських засадах , займатися іншою оплачуваною (крiм викладацької, наукової і творчої·дiяльностi, медичної практики, iнструкторської та суддiвської практики iз спорту) або підприємницькою діяльністю.

Стаття 72. Дострокове припинення повноважень секретаря ради

1. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинено за рішенням ради у випадках передбачених чинним законодавством.

Стаття 73. Обрання голiв постiйнихих, комісій

1. Кандидатури для обрання голiв постiйних комiсiй ради висуваються селищним головою з урахуванням пропозицiй депутатських фракцiй, груп пропорцiйно їx представництву та з урахуванням згоди кандидатiв.

2. У разi внесения головою узгодженого з депутатськими фракцiями, групами списку голiв постiйних комiсiй, за процедурним рiшенням ради, голосування здiйснюється за списком у цiлому, при цьому обговорення кандидатур на пленарному засіданні не проводиться.

3. Список для обрання голiв постiйних комiсiй ради повинен мiстити:

1) назви всiх постiйних комiсiй;

2) прiзвища, iмена та по батьковi кандидатiв на посади голiв вiдповiдних комiсiй;

3) данi про їх партiйну належнiсть;

4) назви фракцiй, групи, якi висунули вiдповiдних кандидатiв.

4. У разi коли голосування за списком голiв постіиних комiсiй не привело до їx обрання, селищний голова вносить кандидатури на посади голiв комiсiй, яких обирають голосуванням по персональних кандидатурах.

5. Кожному кандидату на посаду голови постiйної кoмiciї надається слово для виступу та вiдповiдей на запитання.

6. У разi вибуття голови постiйної·кoмiciї селищний голова за поданням фракцiї, вiд якої висувався цей голова комісії, пропонує кандидатуру на цю посаду.

Стаття 74. Вiдкликання голови постiйної кoмiciї

1. Голова постiйної кoмiciї може бути в будь-який час вiдкликаний радою.

2. Пропозицiї про відкликання голови постійної комісії ради вносяться

1) селищним головою;

2) за рiшенням вiдповiдної постiйної кoмiciї ради, прийнятим на її засiданнi (без врахування голосу самого голови постiйної комiсiї);

3) не менш як третиною депутатiв вiд їx фактичної кiлькостi.

3. Якщо питания про вiдкликання порушено за рiшенням постiйної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії визначеного нею.

4. Голова постiйної кoмiciї доповiдає про свою дiяльнiсть на цiй посадi та органiзацiю i стан справ з питань, вiднесених до його вiдання, та відповідає на запитання депутатів.

5. Голосування за вiдкликання голови постiйної кoмiciї здiйснюється таємним голосуванням, якщо не прийнято iнше рiшення вiдповiдно до норм цього регламенту.

6. Рiшення ради про вiдкликання голови постiйної комісії має мiстити відомості про причини відкликання.

7. Якщо рiшення про вiдкликання з посади голови постiйної кoмiciї не прийнято, наступного разу подання про вiдкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 75. Обрання членiв виконавчого комітету ради

1. Кандидатури членiв виконавчого комiтету вносить на розгляд ради селищний голова.

2. Рада приймає рiшення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

Стаття 76. Вiдкликання з посад за власним бажанням

1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено цим регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання вiдповiдної заяви на iм'я селищного голови.

2. Рiшення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту оголошення цiєї заяви особою, що її подала на пленарному засiданнi ради, при цьому голосування не проводиться.

3. В iнших випадках, коли особа не може сама оголосити заяву на засiданнi ради, голосування про вiдкликання особи з посади за її заявою обов'язковим i може проводитися вiдкритим голосуванням, якщо з цього приводу прийнято процедурне рiшення ради.

Стаття 77. Дострокове припинення повноважень селищного голови

1) Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у разі його звернення iз особистою заявою до ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рiшенням суду про притягнення його до вiдповiдальностi за правопорушення, пов'язане з корупцiєю, яким накладено стягнення у видi позбавлення права займати посади або займатися дiяльнiстю, що пов'язанi з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

5) вiдкликання з посади за народною iнiцiативою;

6) визнання його судом недiєздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким що помер;

7) його смертi;

2. Повноваження селищного голови можуть бути також достроково припиненi, якщо вiн порушує Конституцiю України або закони України, права свободи громадян, не забезпечує здiйснення наданих йому повноважень.

Повноваження селищногоголови можуть бути достроково припинено також у випадку, передбаченому Законом України «Про вiйськово-цивiльнi адмiнiстрації».

3. Повноваження селищного голови за наявності підстав, передбачених абзацом першим частини другої цієї статтi, можуть бути припинені достроково за рiшенням мiсцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови визначається законом про місцеві референдуми.

4. Рiшення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається селищною радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однiєї десятої частини громадян, що проживають на вiдповiдної території i мають право голосу.

5. Селищний голова може бути вiдкликаний з посади за народною iнiцiативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатiв мiсцевих рад» з особливостями, передбаченими частинами шостою - десятою цієї статтi, не ранiше як через рiк з моменту набуття ним повноважень.

6. Рiшення про внесення пропозицiй щодо вiдкликання селищного голови за народною iнiцiативою приймається на зборах виборцiв у кiлькостi не менше 30 осiб. Кiлькiсть членiв ініціативної·групи у разі відкликання селищного голови становить не менше 10 осiб.

7. На пiдтримку пропозицiї про вiдкликання селищного голови має бути зiбрано кiлькiсть пiдписiв, що перевищує кiлькiсть голосiв, поданих за нього на мiсцевих виборах, за результатами яких він був обраний селищним головою. Збiр пiдписiв проводиться протягом 10 днiв у разi вiдкликання селищного голови. Територiальна виборча комiсiя перевiряє правильнiсть оформления пiдписних листiв, кiлькiсть зiбраних пiдписiв протягом 10 днiв з дня їx отримання у разі відкликання селищного голови.

8. Рiшення про дострокове припинення повноважень за народною iнiцiативою селищного голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територiальної виборчоi·кoмiciї селищною радою бiльшiстю голосiв вiд її складу.

У разi прийняття місцевою радою рiшення про вiдкликання селищного голови за народною iнiцiативою або у разi подання до селищної ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду селищного голови, про вiдкликання селищного голови за народною iнiцiативою, особа, яка на цей час вiдповiдно до закону здiйснює повноваження селищного голови, не пiзнiш як на п'ятнадцятий день з дня прийняття вiдповідного рiшення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборiв селищного голови.

9. За наявностi рiшень суду про визнання розпоряджень чи дій селищного голови незаконними, висновкiв вiдповiдного комiтету Верховної Ради, Верховна Рада України може призначити позачерговi вибори селищного голови. Питания про призначення Верховною Радою України позачергових виборiв селищного голови може порушуватись перед Верховною Радою України селищною радою, головою обласноїдержавної адміністрації.

10. У разi дострокового припинення повноважень селищного голови вiдповiднi позачерговi мiсцевi вибори призначаються Верховною Радою України не пiзнiше нiж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень селищного голови. Порядок проведення позачергових виборiв селищного голови визначається законом про місцеві вибори.

11. Повноваження селищного голови припиняються достроково, а вiдповiдна особа звiльняєється з посади:

1) з пiдстав, зазначених у пунктах 1, 2, 6, 7 частини першої цiєї статтi, - з дня прийняття радою рiшення, яким береться до вiдома зазначений факт;

2) з пiдстав, зазначених у пунктах 3, 4 частини першої цiєї статтi, - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комiтетом копiї вiдповiдного рiшення суду без прийняття рiшення ради;

3) з пiдстав, зазначених в абзацi першому частини другої цієї·статтi, - з дня прийняття мiсцевим референдумом або вiдповiдною радою рiшення про дострокове припинення повноважень;

4) з пiдстав, зазначених в абзацi другому частипи другої цієї статтi, - з дня набрання чинностi актом Президента Україiни про утворення вiдповiдної вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї населеного пункту (населених пунктiв);

5) у випадку, передбаченому частиною п'ятою цiєї статтi, - з моменту вступу на цю посаду iншої особи, обраної на наступних виборах;

6) у випадку, передбаченому пунктом 6 частини першої цiєї статтi, - з дня прийняття вiдповiдною радою або вищим керiвним органом вiдповiдної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень селищного голови.

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень депутата ради

1. Повноваження депутата ради припиняються достроково за наявностi перелiчених пiдстав, засвiдчених офiцiйними документами, без прийняття рiшення вiдповiдної ради у разi:

1) його вiдкликання виборцями у порядку передбаченом у законом України «Про статус депутатiв мiсцевих рад»;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постiйне проживання за межi України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцiєю України i законом не сумiсне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом iншої мiсцевої ради;

5) визнання його судом недiєздатним або безвістно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волi, або набрання законної сили рiшенням суду, яким його притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення корупцiйного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, та застосовано покарання або накладено стягнення у видi позбавлення права займати посади або займатися дiяльнiстю, що пов'язанi з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

7) його смертi.

2. Повноваження депутата мiсцевої ради можуть припинятися достроково також за рiшенням вiдповiдної ради у зв'язку:

1) з набранням заканної сили абвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волi;

2) з особистою заявою депутата мiсцевої ради про складення ним депутатських повноважень.

3.Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради вирішуються судом.

4. У разi дострокового припинення повноважень депутата мiсцевої ради вибори чи замiщення депутата, який достроково припинив повноваження, проводяться вiдповiдно до закону про мiсцевi вибори.

Стаття 79. Дострокове припинення повноважень селищної ради

1. Повнаваження селищної ради можуть бути достроково припиненi у випадках:

1) якщо рада прийняла рiшення з порушенням Конституцiї України, закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» та iнших законiв, прав i свобод громадян, iгноруючи при цьому вимоги компетентних органiв про приведення цих рішень у відповідність із законом;

2) якщо ceciї ради не проводяться без поважних причин у строки, встановленi законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», або рада не вирішує питань, віднесення до її відання;

3) передбачених Законом України «Про вiйськово-цивiльнi адмiнiстрації».

2. Повноваження селищної ради за наявностi пiдстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої цiєї статтi, та в iнших випадках можуть бути припиненi достроково за рiшенням мiсцевого референдуму. Порядок проведення мiсцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради визначається законом про мiсцевi референдуми.

3. Питання про дострокове припинення повноваження селищної ради за рiшенням мiсцевого референдуму може бути порушене селищним головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на вiдповiднiй територiї мають право голосу.

4. За наявностi пiдстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків вiдповiдного комiтету Верховної Ради, Верховна Рада України може призначити позачерговi вибори селищної ради. Питания про призначення Верховною Радою України позачергових виборiв селищної ради може порушуватись перед Верховною Радою України селищним головою, головою обласної державної адмiнiстрацiї.

5. Повноваження селищної ради за наявності підстав, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статтi, достроково припиняються з дня набрання чинностi актом Президента України про утворення вiдповiдної вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї.

6. У разi дострокового припинення повноважень ради позачерговi мiсцевi вибори призначаються Верховною Радою України не пiзнiше нiж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень ради. Порядок проведення позачергових виборiв ради визначається законом про вибори.

7. Рада, щодо якої мiсцевим референдумом прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень, а також рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рiшення про призначення позачергових виборiв, продовжує дiяти до обрання нового складу ради.

Пiдроздiл 12. Оприлюднення рiшень ради

Стаття 80. Набрання чинностi рiшень ради

1. Акти ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їx офiцiйного оприлюднення, якщо радою чи посадовою особою не встановлено пiзнiший строк введения цих актiв у дiю.

Стаття 81. Оприлюднення рiшень ради

1. Акти ради та їх посадових осiб пiдлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом вiдповiдно до Закону України «Про

доступ до публiчної iнформацiї». Проєкти актiв оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публiчної iнформації», крiм випадкiв виникнення надзвичайних ситуацiй та iнших невiдкладних випадкiв, передбачених законом, коли такi проекти актiв оприлюднюються негайно пiсля їх пiдготовки.

2. В актах та проєктах актiв ради та її посадових осiб не може бути обмежено доступ до iнформацiї про витрати чи iнше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числi про умови отримання цих коштiв чи майна, прiзвища, iмена, по батьковi фiзичних осiб та найменування юридичних осiб, якi отримують цi кошти або майна, а також до iншоi· iнформацiї, обмеження доступу до якої заборонено законом.

3. Акти ради та її посадових осiб, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльності».

Пiдроздiл 14. Дисциплiна та етика пленарних засідань

Стаття 82. Дотримання регламенту виступiв

1. На пленарному засiданнi ради промовець, як i всi присутнi, зобов'язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статтi 8 закону України «Про статус депутатiв мiсцевих рад», не повинен вживати образливi висловлювання, непристойнi та лайливi слова, закликати до незаконних i насильницьких дiй. Головуючий на засiданнi має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разi повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Якщо головуючий на засiданнi звертається до промовця, останнiй повинен негайно зупинити свiй виступ, iнакше головуючий на засiданнi може припинити його виступ.

3. Якщо промовець перевищує час, вiдведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих пiдстав, з яких йому надано слово, головуючий пiсля попередження позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена пiсля позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.

4. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засiданнi неправильно тлумачить його слова або дiї, вiн може звернутися до головуючого на засiданнi з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засiданнi надає депутату слово вiдразу або в кiнцi обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на засiданнi вiдразу повiдомляє депутатiв про надходження такого звернення вiд депутата i про час, коли йому буде надано слово.

Стаття 83. Дотримання дисциплiни в залi засiдань

1. Пiд час засiдання ради депутати не повиннi заважати промовцям i слухачам дiями, якi перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставаниям тощо).

2. Якщо депутат своєю поведiнкою заважає проведенню засiдання ради, головуючий на засiданнi попереджає його персонально i закликає до порядку. Пiсля повторного попередження протягом дня, процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засiдання. Якщо депутат вiдмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого. Особи, що перебувають у залi, де проводиться сесiя, перед початком її роботи повиннi вiдключити дзвiнки мобiльних телефонiв.

3. У разi грубого порушення дисциплiни або перешкод у проведеннi засiдання головуючий на засiданнi може оголосити перерву або закрити засідання.

4. У разi оголошення перерви або закриття засiдання у зв'язку з обставинами, зазначеними у ч. 4 цiєї статтi, рада збирається у iнший день, який буде оголошений головуючим.

Стаття 84. Санкцiї за порушення регламенту

1. Значне порушення депутатом даного регламенту загальноприйнятих норм моралi та етики може бути пiдставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшiй роботi засiдання. Рiшення дисциплiнарного характеру приймається радою як процедурне. У разі його прийняття, депутат, щодо якого прийнято рiшення, має залишити зал.

2. Якщо депутат чинить опiр i не пiдкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий може припинити сесiю на певний час i дати розпорядження, щоб депутата ради силомiць вивели iз залу, або закрити сесію.

3. Депутат ради, до якого рада вжила захiд дисциплiнарного впливу, може опротестувати рiшення у письмовiй формi, подавши письмовий протест головi ради. Рада на наступному своєму засiданнi повертається до розгляду цього питания. Попередньо депутату надається право короткого виступу для вiдповiдних пояснень. Означений депутат, як зацiкавлена сторона, участi в голосуваннi не бере.

4. Рада може продовжити термiн заборони на участь депутата в пленарних засiданнях ради на декiлька сесiйних днiв. Протягом термiну дiї цього рiшення той, кому заборонено брати участь у пленарних засіданнях ceciї, не позбавляється права на роботу у складi комiсiй ради.

Пiдроздiл 14. Протокол та запис засiдання

Стаття 85. Протокол засiдання ради

1. Засiдання ради протоколюється. Ведення протоколу засiдань здiйснює секретар ради. Протокол засiдання ради пiдписує головуючий.

2. Протокол ceciї повинен мiстити:

1) назву ради та її скликания, порядковий номер сесії, дату та місце її проведення, час початку і закінчення;

2) загальне число депутатiв ради, кiлькiсть присутнiх, список запрошених на сесiю та прiзвища депутатiв вищих рiвнiв, якi були присутнiми на ceciї;

3) порядок денний i регламент часу роботи;

4) результати голосування i прийнятi рiшення;

5) запити депутатiв, вiдповiдi на них, прийнятi радою рiшення по запитах;

2. Протокол ceciї ради оформлюється протягом мiсяця.

3. Протокол ceciї ради пiдписується головуючим ceciї.

Стаття 86. Зберiгання протоколiв

1. Протокол засiдання ради є офiцiйним документом, що пiдтверджують процес обговорення та прийняття рiшення радою.

2. Протоколи засiдань зберiгаються протягом усього скликання ради у секретаря ради i передаються до архiву з початком роботи ради нового скликання.

3. Протокол закритого засiдання зберiгається у порядку встановленому для документiв з обмеженим доступом.

4. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривкiв запису за їх особистими заявами до секретаря ради.

5. Протоколи засідань ради надаються депутатами ради для ознайомлення за їx зверненням.

6. Матерiали засiдання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, вiдповiдно до вимог законодавства України про iнформацiю.

Стаття 87. Органiзацiя роботи сесії селищної ради в умовах карантину та надзвичайної ситуації

1. 3 метою виконання карантинних заходiв щодо зниження ризику інфiкування та попередження розповсюдження гострої респiраторної iнфекцiї, спричиненої коронавiрусом COVID-19, а також в умовах надзвичайної ситуацiї пленарнi засiдання Мирненської селищної ради можуть проводитися дистанцiйно у режимi вiдеоконференцiї. Депутати селищної ради можуть приймати участь у пленарних засiданнях ради дистанцiйно у режимi вiдеоконференцiї, за умови перебування ними на безперевному зв'язку та забезпечення проєктами рiшень в електронному виглядi.

2. Рiшення про проведення дистанцiйного засiдання приймає селищний голова. Таке рiшення доводиться до вiдома депутатiв i населення через офiцiйний веб-сайт селищноi·ради не пiзнiш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляцiї дистанцiйного засiдання мiсцевої ради.

3. Одночасно з оприлюдненням рiшення про дистанцiйне засiдання ради таке рішення та проєкти рішень із супровідними документами направляються всiм депутатам ради на їx офiцiйнi електроннi адреси, оприлюднюються на офiцiйному сайтi ради.

4. У дистанцiйному засiданнi селищної ради беруть участь селищний голова, секретар ради, депутати ради та iншi особи, присутнiсть яких визнана селищним головою, селищною радою необхiдною.

5. До порядку денного дистанцiйного засiдання можуть включатися виключно питання:

невiдкладного внесения змiн до мiсцевого бюджету;

невiдкладних робiт з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

якнадшидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацiй, спричинених епідеміями та пандеміями;

реалiзацiї повноважень, пов'язаних з вказаними обставинами.

6. Реєстрацiя, виступи, голосування депутатiв селищної ради здiйснюється пiсля iдентифiкацiї їx особи пiд час вiдеозв'язку. Iндентифікація може здiйснюватися шляхом оголошення селищним головою прiзвища депутата ради.

7. Пропозицiї, будь-якi документи депутатiв ради, для їx використання на дистанцiйному засiданнi, повиннi своєчасно надсилатися лише з їx офiцiйної електронної пошти або оголошуватися пiд час виступiв на дистанцiйному засiданнi.

8. Голосування здiйснюється шляхом пiдняття руки пiсля оголошення селищним головою вiдповiдного варiанта «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ». Депутат повинен тримати руку до того часу, поки триває пiдрахунок голосiв. Депутати, якi не пiдняли руки пiд час голосування, зазначаються як такi, що не голосували.

9. Дистанцiйне засiдання селищної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь, у тому числi в режимi вiдео конференцiї, бiльше половини членiв вiд загального складу ради. При необхiдностi окремi депутати можуть перебувати у примiщеннi разом з головою селищної ради та секретарем на дистанцiйному засiданнi ради.

10. Результати поiменного голосування на дистанцiйному засiданнi, рiшення селищної ради, прийнятi на дистанцiйному засiданнi, протокол дистанцiйного засiдання оприлюднюються у порядку, встановленому законодавством України.

РОЗДIЛ IV. ВРЕГУЛIОВАННЯ КОНФЛIКТУ IHTEPECIB

Стаття 88. Конфлiкт iнтересiв

1. Порядок контролю за дотриманням вимог законодавства у питаннях запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, надання селищному головi, секретарю ради, депутатам селищної ради консультацiй та роз'яснень щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, поводження з майном, що може бути неправомiрною вигодою та подарунками, покладається на постiйну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності,  правопорядку та регуляторної політики.

2. У разi пiдготовки проєкту рiшення та винесення на розгляд ceciї селищної ради рiшення, яке мiстить приватний iнтерес чи викликає суперечнiсть між особистими майновими, немайновими iнтересами селищного голови, секретаря селищної ради, депутатiв селищної ради чи близьких їм осiб та їx службовими повноваженнями, на наявність якої може вплинути на об'єктивнiсть або неупередженiсть при прийняттi рiшення ceciї, данi особи зобов'язанi:

повiдомляти про це у письмовiй формi не пiзнiше наступного робочого дня з моменту, коли особа дiзналася про наявнiсть у неї реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв, вiдповiдну постiйну комiсiю ради;

письмова заява про наявнiсть конфлiкту iнтересiв реєструється у секретаря ради у журналi вхiдної кореспонденцї та подається на розгляд вiдповiдної постiйної кoмiciї;

комiсiя подає на засiдання селищної ради iнформацiю про те, що селищний голова, секретар селищної ради чи окремий депутат самостiйно повiдомив про наявнiсть у нього конфлiкту iнтересів, просить включити до порядку денного можливiсть виступу даної особи iз вiдповiдною заявою та повiдомляє про порядок врегулювання конфлiкту iнтересiв під час підготовки та розгляду даного питання.

3. Врегулювання потенцiйного чи реального конфлiкту iнтересiв може вiдбуватися шляхом:

неучастi особи, яка має конфлiкт iнтересiв, у пiдготовцi та погодженнi даного рішення;

у разi, якщо неучасть депутата селищної ради у прийняттi окремого проєкту рiшення призведе до втрати правомочностi кoмiciї, питання, щодо якого наявний конфлiкт iнтересiв, знiмається з розгляду та переноситься на наступне засідання комісії.

4. У разi, якщо селищний голова, секретар селищної ради, чи окремий депутат дiзнався про наявнiсть у нього реального чи потенцiйного конфлiкту інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, дана особа повинна самостiйно публiчно оголосити про його наявнiсть. Дана заява заноситься у протокол засідання.

5. Про конфлiкт iнтересiв у селищного голови, секретаря селищної· ради чи окремого депутата може заявити будь який iнший депутат селищної ради або учасник пленарного засiдання ради, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Така заява про конфлiкт iнтересiв заноситься до протоколу засідання селищної ради.

6. Врегулювання потенцiйного чи реального конфлiкту iнтересiв в данiй ситуацiї може вiдбуватися шляхом:

неучастi особи, яка має конфлiкт iнтересiв, у голосуваннi пiд час розгляду даного рішення на пленарному засіданні ради;

у разі, якщо неучасть селищного голови, секретаря селищної ради чи депутата селищної ради у прийняттi окремого рiшення чи рiшень селищною радою призведе до втрати правомочностi ради, питання, щодо якого наявний конфлiкт iнтересiв, знiмається з розгляду та переноситься на наступне засідання ради.

7. Неповiдомлення представником депутатського корпусу селищної ради про наявний конфлiкт iнтересiв перед голосуванням при прийняттi рiшення ради при встановленнi такого факту протягом трьох днiв пiсля пленарного засiдання, на якому таке рiшення було прийняте, є пiдставою для зупинення селищним головою зазначеного рішення селищної ради.

РОЗДIЛ V ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 89. Про дiю Регламенту та порядок внесення до нього змін

1. Регламент набирає чинностi пiсля прийняття рiшення радою про його затвердження, з дня його офiцiйного оприлюднення, якщо радою не встановлено пiзнiший строк введення його у дiю.

2. Рада в необхiдних випадках вносить змiни та доповнення до Регламенту. Змiни та доповнення до Регламенту набувають чинностi пiсля прийняття рiшення радою про їх затвердження, з дня їх офiцiйного оприлюднення, якщо радою не встановлено пiзнiший строк введення їх у дію

 

 

 

Секретар селищної ради                                              Ірина КАНІВЕЦЬ

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора