Мирненська громада
Херсонська область, Скадовський район

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 9 грудня 2022 р. № 1155-р Про схвалення Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року

Дата: 22.03.2023 14:51
Кількість переглядів: 673

1. Схвалити Стратегію комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року, що додається.

2. Затвердити операційний план реалізації у 2022-2024 роках Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року, що додається.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити своєчасне виконання операційного плану реалізації у 2022-2024 роках Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування;

подавати щокварталу до 15 числа наступного місяця Міністерству культури та інформаційної політики інформацію про хід виконання зазначеного операційного плану для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 55


  

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2022 р. № 1155-р

СТРАТЕГІЯ
комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року

Опис проблем, які обумовили прийняття Стратегії і нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері

З метою проведення інформаційно-комунікаційної роботи на підтримку європейського курсу держави підготовлено Стратегію комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року.

Аналіз стану і проблем комунікації у сфері європейської інтеграції ґрунтується на результатах виконання Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на період 2018-2021 років.

За період дії згаданої Стратегії комунікації було сформовано урядову комунікаційну інфраструктуру щодо європейської інтеграції. Зокрема, за підтримки проектів міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу було створено такі нові комунікаційні платформи: “Пульс Угоди” - урядова онлайн-система моніторингу реалізації операційного плану із виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію); “Євроінтеграційний портал” - офіційний веб-сайт, присвячений європейській інтеграції України; “Євроінтеграційний дайджест” - добірка основних новин за тиждень про європейську інтеграцію України тощо. Зазначені інформаційні ресурси мають достатню динаміку новинного наповнення та різноманітність форматів євроінтеграційного контенту.

Крім цього, відповідні розділи про європейську інтеграцію України наявні на Урядовому порталі, офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади - виконавців Угоди про асоціацію, а також на онлайн-ресурсах більшості обласних держадміністрацій.

Водночас у співпраці та за фінансової підтримки відповідних проектів міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу було проведено кілька комунікаційних кампаній, зокрема “Сила можливостей” та “EUКраїна”, які охоплювали широкі верстви населення та задіяли національні канали комунікацій: телебачення, радіо, зовнішню рекламу, онлайн-медіа та внутрішню рекламу.

Незважаючи на розгалужену структуру каналів комунікації, на сьогодні відсутній єдиний стандарт присутності інформації з європейської інтеграції в системі органів державної влади. Розміщена на офіційних ресурсах інформація не має єдиної структури, візуального стилю, єдиних вимог до якості контенту та її промоції серед громадян. Інформація спрямована переважно на вузьку аудиторію, а саме - державних службовців, експертів та журналістів, професійна діяльність яких вимагає відстеження останніх євроінтеграційних новин. Це пояснюється відсутністю достатнього фінансування національних комунікаційних кампаній, які здійснюються комунікаційними підрозділами органів державної влади та браком фахівців із комунікацій.

Крім державних комунікаційних ресурсів, український інформаційний простір про європейську інтеграцію формують також політики, в тому числі народні депутати України, інституції Європейського Союзу в Україні, дослідницькі і аналітичні центри, громадські об’єднання, засоби масової інформації тощо. Існує кілька форматів спілкування із зазначеними сторонами, зокрема щорічна конференція з презентації звіту про виконання Угоди про асоціацію, розсилка Євроінтеграційного дайджесту, регулярні зустрічі з представниками громадянського суспільства України, з однієї сторони, і членів Європейського економічного і соціального комітету Платформи громадянського суспільства, з іншої.

У результаті аналізу стану і проблем комунікації у сфері європейської інтеграції визначено такі системні проблеми діяльності органів державної влади в частині комунікації європейської інтеграції, які не дають змоги підвищувати ефективність їх зусиль:

відсутність середньострокового та довгострокового планування комунікаційних цілей і відповідних заходів для їх досягнення, скоординованих між центральними та місцевими органами виконавчої влади;

відсутність єдиного центру управління/координації всім циклом державних комунікацій у сфері європейської інтеграції (включно із комунікаційними ризиками) з необхідними повноваженнями, розподілом функцій і процедурами взаємодії для досягнення спільного результату всіма залученими органами;

домінування орієнтованості державних органів на тактичне виконання заходів, а не на системну комунікацію досягнення результату. Центральні органи виконавчої влади орієнтовані на процес виконання Угоди про асоціацію, при цьому відсутнє фінансування регулярного медіамоніторингу та досліджень результатів комунікацій, що безпосередньо впливає на якість планування та здійснення заходів;

складна система звітності з виконання заходів і наявність бюрократичних перепон у внутрішніх процесах;

недостатній рівень обізнаності у сфері європейської інтеграції серед державних службовців, залучених до комунікації відповідної теми;

недостатня кількість комунікаційних кампаній для громадян як на національному, так і на місцевому рівні;

дезінформаційні кампанії спрямовані проти вступу України до Європейського Союзу та дискредитацію європейських цінностей;

недостатній рівень медіаграмотності громадян, що дав би змогу правильно оцінювати дезінформацію про європейську інтеграцію.

Незважаючи на стабільну підтримку євроінтеграційного курсу України (на рівні 54 відсотків у період з 2014 до 2021 року та 92 відсотків у 2022 році), є певні тенденції, які можуть перешкоджати збереженню існуючого рівня.

Однак на сприйняття європейської інтеграції впливає не лише інформаційне поле, яке формується українськими засобами масової інформації та заінтересованими сторонами, але і інформаційні повідомлення російської пропаганди. Значний вплив має агресивна інформаційна політика Російської Федерації, що реалізовується через різних агентів впливу в Україні.

На сприйняття, розуміння та очікування від європейської інтеграції впливають також досягнення самого Європейського Союзу, події в ньому, заяви та повідомлення представників міжнародної спільноти: самого Європейського Союзу та держав - членів Європейського Союзу, посольств та проектів Європейського Союзу в Україні та інших суб’єктів; їх комунікаційна діяльність.

Ключовим фактором формування думки українців про Європейський Союз є очікування різкого підвищення їх добробуту та матеріальних переваг у короткостроковій перспективі. У цьому аспекті є подвійний розрив у сприйнятті бажаного та об’єктивними процесами: з одного боку, поточне виконання Україною Угоди про асоціацію є скоріше підвалинами поступової економічної інтеграції України в європейський простір, що дає повільне, але стабільне підвищення рівня добробуту в середньо- і довгостроковій перспективі; з іншого боку, є розрив у розумінні, що європейський рівень добробуту неможливий без зміни ціннісної основи і моделей поведінки у суспільстві з пострадянської на європейську.

Аналіз поточного стану справ, тенденції та обґрунтування щодо необхідності розв’язання виявлених проблем

Інтеграція України в європейський політичний, економічний та культурний простір є цивілізаційним вибором українського суспільства.

Підписана у 2014 році Угода про асоціацію відкрила новий етап у співпраці України та Європейського Союзу. Угода про асоціацію спрямована на поступове зближення України та Європейського Союзу, формування політичного діалогу, запровадження умов для посилених економічних та торговельних відносин, інтеграції України до внутрішнього ринку Європейського Союзу, посилення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод. Прагнення України до членства в Європейському Союзі закріплено і на законодавчому рівні. У 2019 році Верховна Рада України внесла зміни до Конституції України, закріпивши нову стратегічну мету України - набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Також відповідна стратегічна мета знайшла своє відображення у Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, затвердженої Указом Президента України від 26 серпня 2021 р. № 448.

Водночас повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 р., докорінним чином прискорила курс держави на вступ до Європейського Союзу.

Президент України підписав 28 лютого 2022 р. офіційну заявку на вступ України до Європейського Союзу. У відповідь на звернення Ради Європейського Союзу Європейська Комісія розпочала підготовку оцінки стану реформ для отримання Україною статусу держави - кандидата на членство в Європейському Союзі.

Також лідери 27 держав - членів Європейського Союзу ухвалили 23 червня 2022 р. рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Статус кандидата офіційно запускає процес набуття Україною членства в Європейському Союзі і відповідно матиме вплив на комунікаційну складову.

Отже, рішення Європейського Союзу, стабільно висока підтримка українським суспільством інтеграції до Європейського Союзу та закріплені на законодавчому рівні зовнішньополітичні цілі держави остаточно утвердили незворотність євроінтеграційного курсу України.

Масштабність цього процесу та його історичний вплив на життя кожного громадянина робить необхідним проведення системної роз’яснювальної та комунікаційної роботи як всередині України, так і у державах - членах Європейського Союзу.

Євроінтеграційні процеси, маючи комплексний та багаторівневий характер, здійснюються в умовах постійних гібридних, інформаційних атак з боку Російської Федерації, а також активної внутрішньополітичної боротьби як в Україні, так і всередині Європейського Союзу.

Незважаючи на високий рівень підтримки вступу України до Європейського Союзу як громадянами України, так і громадянами Європейського Союзу, євроінтеграційні процеси, їх зміст, можливості та наслідки часто залишаються недостатньо зрозумілими широкому загалу як в Україні, так і в Європейському Союзі.

За таких умов критично важливим є збереження існуючого рівня підтримки курсу щодо вступу до Європейського Союзу громадянами України і громадянами держав - членів Європейського Союзу, а також його поступове нарощування шляхом достовірного і зрозумілого пояснення реальних обсягів, суті, перебігу, розподілу відповідальності, результатів імплементації Угоди про асоціацію; залучення громадян до використання можливостей, відкритих для українців завдяки європейській інтеграції. Реалізація зазначених кроків передбачає скоординовану та системну комунікацію держави з громадянами як на міжнародному і загальнонаціональному рівні, так і на рівні місцевого самоврядування.

Цільові аудиторії

Цільові групи поділяються на зовнішні та внутрішні аудиторії. Зовнішні аудиторії включають громадян України, які живуть та працюють у державах - членах Європейського Союзу, представників діаспори, а також громадян держав - членів Європейського Союзу. Внутрішні аудиторії включають громадян, які проживають на території України.

Заінтересованими сторонами є:

ті, хто ухвалює рішення, пов’язані з європейською інтеграцією як всередині України (Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України), так в інституціях Європейського Союзу;

ті, хто відповідно до повноважень бере участь у формуванні та/або реалізації політики у сфері європейської інтеграції: державні органи, дипломатичні представництва, органи місцевого самоврядування;

ті, хто впливають на думку громадян та залучених сторін: науковці, аналітики, експерти, громадські об’єднання, представники засобів масової інформації, лідери думок.

Під час планування комунікаційних заходів необхідно враховувати соціально-демографічні характеристики, географію аудиторій, їх соціальні звички та показники споживання засобів масової інформації, але головним фактором є рівень розуміння та ставлення до європейської інтеграції та європейських цінностей, а також готовності діяти.

Стратегічні цілі та показники їх досягнення

Головна мета Стратегії полягає в утвердженні в українському і європейському суспільстві свідомої підтримки набуття повноправного членства України в Європейському Союзі, інтеграції в європейський економічний, культурний і політичний простір та здійснення внутрішніх реформ і перетворень, спрямованих до вільного, справедливого, демократичного, успішного суспільства, що спирається на європейські цінності: гідність, рівність, права людини, верховенство права, свободу та демократію.

Для досягнення головної мети Стратегії передбачається виконання таких цілей.

Стратегічна ціль 1. Громадяни України свідомо підтримують реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та розуміють процес реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції, його вплив на життя кожного громадянина.

Стратегічна ціль 2. Громадяни України розуміють ключові етапи інтеграції України до Європейського Союзу, а саме імплементацію положень Угоди про асоціацію, секторальну інтеграцію між Україною та Європейським Союзом та інших інтеграційних процесів між Україною та Європейським Союзом, а також інших договорів між Україною та Європейським Союзом, які визначатимуть шлях України до вступу в Європейський Союз як складової внутрішнього реформування України.

Стратегічна ціль 3. Зовнішні аудиторії (громадяни України, які живуть та працюють у державах - членах Європейського Союзу, представники діаспори, громадяни держав - членів Європейського Союзу) розуміють і підтримують стратегічний курс держави щодо набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та здійснення внутрішніх реформ.

Стратегічна ціль 4. Державні органи, установи та організації ефективно співпрацюють та координують зусилля щодо комунікації європейської інтеграції України.

Для вимірювання прогресу у реалізації Стратегії використовуються показники досягнення цілі (рівня впливу), що вимірюють досягнення головної мети, тобто рівень підтримки та ставлення до прогресу європейської інтеграції України як всередині Україні, так і в державах - членах Європейського Союзу, а саме:

відсоток громадян України, які підтримують членство України в Європейському Союзі;

відсоток громадян України, які не визначилися щодо членства України в Європейському Союзі;

відсоток громадян Європейського Союзу, які підтримують членство України в Європейському Союзі;

відсоток громадян України, які не підтримують вступ до Європейського Союзу або не визначились, охоплених проведеними державними комунікаційними кампаніями.

Завдання, спрямовані на досягнення поставлених цілей, етапи їх виконання, очікувані результати

Для досягнення Стратегічної цілі 1 необхідним є виконання таких завдань:

підтримка та подальший розвиток позитивного сприйняття українським суспільством стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі;

підвищення рівня розуміння українським суспільством процесу реалізації державної політики та основних реформ у сфері європейської інтеграції.

Для досягнення Стратегічної цілі 2 необхідним є виконання таких завдань:

забезпечення ефективної комунікації державними органами, установами та організаціями із представниками засобів масової інформації, бізнесу, громадських об’єднань, юридичних осіб, що провадять діяльність у сферах освіти та науки, культури чи молодіжної політики щодо імплементації положень Угоди про асоціацію та інших договорів між Україною та Європейським Союзом, які визначатимуть шлях України до вступу в Європейський Союз, інтеграцію України у внутрішній ринок Європейського Союзу;

роз’яснення представникам бізнесу та громадським об’єднанням про переваги та можливості європейської інтеграції в рамках імплементації Угоди про асоціацію та інших договорів між Україною та Європейським Союзом, які визначатимуть шлях України до вступу в Європейський Союз;

забезпечення ефективної комунікації юридичних осіб, що провадять діяльність у сферах освіти та науки, культури чи молодіжної політики щодо висвітлення теми європейської інтеграції та синхронізації гуманітарної політики країни з євроінтеграційними цілями держави;

забезпечення ефективної комунікації представниками державних органів, установ та організацій щодо інформування громадськості в рамках секторального співробітництва між Україною та Європейським Союзом;

забезпечення ефективної комунікації між державними органами, установами та організаціями щодо протидії дезінформації, спрямованої на дискредитацію відносин України з Європейським Союзом.

Для досягнення Стратегічної цілі 3 необхідним є виконання таких завдань:

посилення взаємодії з державами - членами Європейського Союзу щодо публічної та практичної підтримки євроінтеграційного курсу України;

підвищення рівня обізнаності громадян держав - членів Європейського Союзу щодо стратегічного курсу європейської інтеграції України, відповідних реформ та заходів із зазначених питань.

Для досягнення Стратегічної цілі 4 необхідним є виконання таких завдань:

забезпечення розуміння стратегічного курсу європейської інтеграції посадовими особами державних органів, установ та організацій;

здійснення посадовими особами державних органів, установ та організацій систематичної та системної інформаційної взаємодії (комунікації) щодо мети, змісту, результатів, практичної цінності реформ і заходів у рамках реалізації стратегічного курсу європейської інтеграції.

Водночас комунікація з питань європейської інтеграції повинна відображати принципи та пріоритети, визначені в основних правових та політичних документах країни. Основними документами, що визначають шлях України до Європейського Союзу та пріоритети європейської інтеграції, є Конституція УкраїниУгода про асоціаціюплан заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 “Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 24, ст. 852), Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 50, ст. 1571), та річні плани пріоритетних дій Уряду, а також зобов’язання та рішення, погоджені двосторонніми органами асоціації Україна - Європейський Союз, інші договори між Україною та Європейським Союзом, які визначатимуть шлях України до вступу в Європейський Союз.

Реалізація Стратегії повинна сприяти поширенню інформації про (очікувані) переваги від реформ у галузях, що передбачені Угодою про асоціацію та іншими договорами між Україною та Європейським Союзом, які визначатимуть шлях України до вступу в Європейський Союз, а також від реалізації інших важливих домовленостей та зобов’язань у сфері європейської інтеграції, узгоджених між Україною та Європейським Союзом на двосторонній основі. Зазначені реформи та зобов’язання охоплюють такі сфери, але не обмежуються ними:

політична, включно із співробітництвом у сфері зовнішньої політики та безпекової політики, реформою державного управління, децентралізацією, реформами у сфері верховенства права, правами людини тощо;

економічна, що означає відповідність економічних критеріїв вступу до Європейського Союзу, долученням України до реалізації Європейського зеленого курсу, а також секторальній інтеграції у внутрішній ринок Європейського Союзу;

інші важливі реформи та зобов’язання.

Стратегія реалізовується шляхом впровадження операційного плану, який розробляє МКІП та затверджує Кабінет Міністрів України.

Для виконання відповідних завдань та досягнення цілей Стратегії передбачається проведення досліджень громадської думки щодо підтримки набуття повноправного членства України в Європейському Союзі, розуміння реалізації євроінтеграційного курсу держави, розуміння власної відповідальності за процеси європейської інтеграції.

Реалізація Стратегії передбачає проведення комунікаційних заходів, які не обмежуються у використанні таких інструментів комунікацій:

публікація урядових документів, що стосуються процесу європейської інтеграції, імплементації положень Угоди про асоціацію та інших договорів між Україною та Європейським Союзом, які визначатимуть шлях України до вступу в Європейський Союз;

залучення інформаційних ресурсів всіх державних органів, установ та організацій, які беруть участь у процесі європейської інтеграції;

розвиток та уніфікація урядових інтернет-ресурсів (офіційні веб-сайти, соціальні мережі), що стосуються проблематики європейської інтеграції;

проведення регулярних брифінгів для представників засобів масової інформації та громадських об’єднань з представниками державних органів, установ та організацій щодо реалізації європейської інтеграції України;

проведення публічних заходів, зокрема конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів тощо;

підтримка комунікаційних платформ щодо співпраці державних органів, установ та організацій із представниками бізнесу, громадських об’єднань, юридичних осіб, що провадять діяльність у сферах освіти та науки, культури та інших галузях;

співпраця з представниками бізнесу, громадських об’єднань, юридичних осіб, що провадять діяльність у сферах освіти та науки, культури та інших галузях щодо створення та поширення промоційних інформаційних продуктів, зокрема аудіовізуальної продукції, інфографік, відеографік щодо європейської інтеграції України;

забезпечення проактивного підходу до поширення інформації та використання інформаційних приводів для привертання уваги місцевих та регіональних засобів масової інформації до теми європейської інтеграції, включаючи співпрацю з органами місцевого самоврядування;

втілення якісних системних комунікаційних кампаній, які не обмежуються використанням таких інструментів комунікації:

реалізація національних комунікаційних кампаній в засобах масової інформації: телебачення, радіо, онлайн-канали, за допомогою зовнішньої та внутрішньої реклами;

реалізація комплексних комунікаційних проектів з міжнародними партнерами та засобами масової інформації.

Протягом усього періоду проведення зазначених комунікаційних заходів здійснюватиметься моніторинг.

Планування та реалізація комунікаційних кампаній та комплексних проектів на інформаційних платформах державних органів на міжнародному, національному та місцевому рівні планується та реалізується таким шляхом:

визначення базових показників ефективності на базі існуючих даних медіамоніторингу, даних відкритих досліджень та проведення власного дослідження про рівень розуміння та підтримки вступу України до Європейського Союзу;

планування кампаній та проектів, підготовка їх реалізації в рамках існуючої Стратегії EUКраїна;

якісний розвиток наявних інформаційних платформ: модернізація порталу EU-UA;

введення єдиних стандартів представленості інформації про європейську інтеграцію органами державної влади на національному та місцевому рівні на офіційних веб-сайтах та сторінках в соціальних мережах, а також закордонними дипломатичними установами України;

розвиток системи координації комунікації з питань європейської інтеграції між ключовими органами державної влади, залученими до комунікації європейської інтеграції;

розвиток знань та навичок фахівців з комунікацій державних органів, залучених до комунікацій європейської інтеграції;

реалізація запланованих кампаній та проектів;

оцінка проміжних результатів кампаній;

аналіз результатів реалізації Стратегії;

планування Стратегії на наступний п’ятирічний період.

Очікуваним результатом реалізації Стратегії є утвердження в українському і європейському суспільстві свідомої підтримки набуття повноправного членства України в Європейському Союзі, інтеграції в європейський економічний, культурний і політичний простір та здійснення внутрішніх реформ і перетворень, спрямованих до вільного, справедливого, демократичного, успішного суспільства, що спирається на європейські цінності: гідність, рівність, права людини, верховенство права, свободу та демократію.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, людських та інших ресурсів

Фінансування заходів щодо реалізації Стратегії здійснюється за рахунок та в межах коштів державного бюджету, затверджених на відповідний рік, а також з інших не заборонених законодавством джерел.

Обсяги видатків на виконання заходів Стратегії уточнюються щороку з урахуванням можливостей державного бюджету, конкретизації заходів за результатами їх виконання у попередні роки.

Порядок проведення моніторингу, оцінка результатів реалізації Стратегії та звітування

Контроль за реалізацією Стратегії покладається на Кабінет Міністрів України.

Безпосередня реалізація Стратегії, методологічна та інформаційна підтримка її виконання здійснюється МКІП за участю інших державних органів, установ та організацій, залучених до виконання заходів із реалізації реформ з питань європейської інтеграції.

Звіти про проведення моніторингу реалізації Стратегії щороку готуються МКІП. Звіт міститиме, серед іншого, інформацію про досягнення цілей Стратегії та виконання відповідних показників ефективності, а також про виконання завдань та заходів та витрати бюджету. Крім того, буде надано аналіз основних викликів та рекомендації щодо вдосконалення Стратегії та виконання операційного плану.

Щорічний звіт про проведення моніторингу реалізації Стратегії подається МКІП для обговорення Кабінетові Міністрів України, Урядовому комітету, що відповідає за європейську інтеграцію, або іншим урядовим органам, створеним для координації виконання Угоди про асоціацію, та публікується на Євроінтеграційному порталі та офіційному веб-сайті МКІП протягом I кварталу наступного року.

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України проводить аналіз результатів реалізації Стратегії, у разі потреби пропонує внесення необхідних змін до Стратегії та операційного плану, а також заходи щодо покращення реалізації Стратегії та досягнення її результатів.

Відповідальні органи, структура звітності та періодичність збору даних визначаються операційним планом. 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2022 р. № 1155-р

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
реалізації у 2022-2024 роках Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року

Найменування пріоритетного завдання

Найменування заходу, спрямованого на досягнення пріоритетних завдань

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Ціль 1. Громадяни України свідомо підтримують реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та розуміють процес реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції, його вплив на життя кожного громадянина

Підтримка та подальший розвиток позитивного сприйняття українським суспільством стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

Показник ефективності: відсоток громадян України, які підтримують членство України в Європейському Союзі

1. Оцінка рівня поінформованості та підтримки українським суспільством європейської інтеграції України, а також ефективності реалізації інформаційної взаємодії (комунікації)

1) проведення соціологічних досліджень з метою оцінки рівня та динаміки поінформованості українського суспільства процесу реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції, його впливу на життя кожного громадянина

2023 рік

2024 рік

Держкомтелерадіо
МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою)

2) проведення опитувань щодо ініціатив, спрямованих на вирішення питань державного управління у сфері європейської інтеграції на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг

2023 рік, щороку

МКІП
Мінцифри
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
інші заінтересовані державні органи (за згодою)

3) включення до регулярних кількісних соціологічних опитувань населення питань щодо підтримки та поінформованості суспільства про європейську інтеграцію України

-“-

Держкомтелерадіо
МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади інші заінтересовані державні органи (за згодою)
обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації

4) розроблення методологічних рекомендацій щодо підвищення ефективності імплементації операційного плану реалізації та їх розповсюдження серед державних органів, установ та організацій

-“-

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

2. Створення та реалізація загальнонаціональної комунікаційної кампанії щодо реалізації реформ у рамках імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), з метою набуття повноправного членства України в Європейському Союзі

1) включення стратегічного наративу щодо комунікації з питань європейської інтеграції до інформаційних повідомлень, виступів, доповідей речників та уповноважених представників державних органів, установ та організацій, закордонних дипломатичних установ України

постійно

МЗС
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
МКІП
центральні органи виконавчої влади інші заінтересовані державні органи (за згодою)
обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації

2) розроблення та поширення рекомендацій щодо візуальної та змістовної представленості теми європейської інтеграції для використання органами державної влади на відомчих інформаційних ресурсах на основі візуальних елементів EUКраїна

I квартал 2023 р.

МКІП
Держкомтелерадіо
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи (за згодою)

3) розроблення та проведення комунікаційної кампанії щодо висвітлення та популяризації реформ у рамках імплементації Угоди про асоціацію з метою набуття повноправного членства України в Європейському Союзі, які визначатимуть шлях України до вступу в Європейський Союз, зокрема з використанням візуальних елементів EUКраїна, в рамках якої передбачається забезпечення виготовлення інформаційної друкованої продукції та її розповсюдження, зокрема у громадських місцях або під час публічних заходів

2023 рік, щороку

Держкомтелерадіо
МКІП
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи (за згодою)
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

3. Забезпечення функціонування ключових інформаційних платформ щодо європейської інтеграції

1) забезпечення функціонування та оновлення Євроінтеграційного порталу актуальною інформацією про європейську інтеграцію України

постійно

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
МКІП

2) забезпечення створення та розповсюдження щотижневого євроінтеграційного дайджесту

-“-

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
МКІП
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи (за згодою)

3) створення та забезпечення наповнення інформацією тематичних розділів щодо європейської інтеграції офіційних веб-сайтів центральних та місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, зокрема публікація інформації про результати реалізації євроінтеграційних реформ

2023 рік, кожного півріччя

центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
МКІП

Підвищення рівня розуміння українським суспільством процесу реалізації державної політики та основних реформ у сфері європейської інтеграції. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

4. Здійснення заходів щодо підвищення рівня обізнаності щодо європейської інтеграції у закладах освіти

1) розроблення та поширення методичних рекомендацій щодо викладання європейської інтеграції, у тому числі змісту цінностей Європейського Союзу, у закладах освіти

IV квартал 2023 р.

МОН
обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації громадські об’єднання (за згодою)

2) включення тематики, пов’язаної з європейською інтеграцією, та змісту цінностей Європейського Союзу у навчальні курси в закладах освіти

I квартал 2024 р.

МОН

5. Підготовка та проведення заходів щодо підвищення рівня розуміння українським суспільством процесу реалізації державної політики та основних реформ у сфері європейської інтеграції

1) проведення уроків, виховних годин, бесід, диспутів, конкурсів творчих робіт, інформаційних марафонів для здобувачів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти щодо європейської інтеграції

постійно

МОН
обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації заклади освіти (за згодою) громадські об’єднання (за згодою)

2) розповсюдження навчальної літератури з тематики європейської інтеграції у закладах освіти в рамках промоційної кампанії, спрямованої на набуття членства України в Європейському Союзі та отримання здобувачами освіти достатнього рівня обізнаності про Європейський Союз

2023 рік, щороку

МОН
МКІП
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи (за згодою)
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
партнери з розвитку (за згодою)

3) започаткування і реалізація спільних партнерських проектів, ініціатив, заходів із громадськими об’єднаннями, бізнесом, представниками наукової та експертної спільноти щодо теми європейської інтеграції

щороку

центральні органи виконавчої влади інші заінтересовані державні органи (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації

4) здійснення обміну молоддю з метою їх інтеграції в європейську молодіжну спільноту, обміну досвідом, поєднання зусиль для вирішення актуальних питань молоді країн, міжкультурного діалогу

щороку

Мінмолодьспорт

6. Здійснення заходів щодо підвищення рівня обізнаності працівників молодіжних центрів та представників молоді, із якими працюють молодіжні центри, щодо європейської інтеграції

1) включення тематики, пов’язаної з європейською інтеграцією, та змісту цінностей Європейського Союзу у заходи з неформальної освіти, які проводяться у молодіжних центрах для молоді, та заходи, що проводяться для працівників молодіжних центрів

-“-

Мінмолодьспорт
молодіжні центри (за згодою)

2) започаткування і реалізація спільних заходів, партнерських проектів, ініціатив із громадськими об’єднаннями, молодіжними центрами, бізнесом тощо щодо теми європейської інтеграції

-“-

-“-

Ціль 2. Громадяни України розуміють ключові етапи інтеграції України до Європейського Союзу, а саме імплементацію положень Угоди про асоціацію, секторальну інтеграцію між Україною та Європейським Союзом та інших інтеграційних процесів між Україною та Європейським Союзом, а також інших договорів між Україною та Європейським Союзом, які визначатимуть шлях України до вступу в Європейський Союз, як складової внутрішнього реформування України

Забезпечення ефективної комунікації державними органами, установами та організаціями із представниками засобів масової інформації, бізнесу, громадських об’єднань, юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері освіти та науки, культури чи молодіжної політики щодо імплементації положень Угоди про асоціацію та інших договорів між Україною та Європейським Союзом, які визначатимуть шлях України до вступу в Європейський Союз, інтеграцію України у внутрішній ринок Європейського Союзу. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

Показник ефективності: відсоток громадян України, які не визначилися щодо членства України в Європейському Союзі

7. Забезпечення ефективної комунікації державними органами, установами та організаціями із представниками засобів масової інформації

1) організація публічних заходів за участю високопосадовців України та Європейського Союзу для обговорення діалогу Україна - Європейський Союз

постійно

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
МЗС
центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації

2) регулярне проведення тематичних комунікаційних заходів для представників засобів масової інформації (брифінгів, прес-конференцій, інтернет-конференцій, прес-турів, інтерв’ю тощо) щодо мети, змісту, перебігу та результатів заходів з реалізації стратегічного курсу європейської інтеграції

-“-

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації

3) організація та проведення щорічної конференції щодо звіту про виконання Угоди про асоціацію та інших договорів між Україною та Європейським Союзом, які визначатимуть шлях України до вступу в Європейський Союз, із залученням державних органів, експертного середовища, громадських об’єднань, проектів міжнародної технічної допомоги та засобів масової інформації

2023 рік, щороку

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
МКІП

4) створення та поширення звіту про імплементацію Угоди про асоціацію та інших договорів між Україною та Європейським Союзом, які визначатимуть шлях України до вступу в Європейський Союз

щороку

-“-

5) організація та проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий матеріал у засобах масової інформації про практичну користь для громадян України внутрішніх трансформацій України щодо реалізації курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі

2023 рік, щороку

Держкомтелерадіо
МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

6) організація та проведення семінарів (засідань за круглим столом), зокрема на регіональному рівні, щодо протидії дезінформації, пов’язаної із реалізацією європейської інтеграції України, для представників засобів масової інформації

щокварталу

МКІП
Держкомтелерадіо
Мінрегіон
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (за згодою)
обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації

Роз’яснення представникам бізнесу та громадським об’єднанням про переваги та можливості європейської інтеграції в рамках імплементації Угоди про асоціацію та інших договорів між Україною та Європейським Союзом, які визначатимуть шлях України до вступу в Європейський Союз. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

8. Залучення представників бізнесу та громадських об’єднань до спільних комунікаційних проектів про переваги та можливості європейської інтеграції

1) проведення регулярних зустрічей та спільних заходів з представниками українського та європейського бізнесу та громадських об’єднань щодо питань економічної інтеграції України та Європейського Союзу

2023 рік, щокварталу

Мінекономіки
Мінагрополітики
Мінстратегпром
МЗС
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації

2) розроблення та проведення комунікаційної кампанії щодо можливостей та переваг економічної інтеграції України та Європейського Союзу, в рамках якої передбачається виготовлення інформаційної аудіовізуальної продукції та розміщення її в ефірах загальнонаціональних теле- та радіоканалів, в Інтернеті, зокрема у соціальних мережах, громадських місцях у форматі реклами, а також виготовлення інформаційної друкованої продукції та забезпечення її розповсюдження, зокрема під час публічних заходів

2023 рік, щороку

Держкомтелерадіо
МКІП
Мінекономіки
МЗС

Забезпечення ефективної комунікації юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері освіти та науки, культури чи молодіжної політики щодо висвітлення теми європейської інтеграції та синхронізації гуманітарної політики країни з євроінтеграційними цілями держави. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

9. Залучення юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері освіти та науки, культури чи молодіжної політики щодо висвітлення теми європейської інтеграції

1) інформування юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері культури, про можливість розширення культурних обмінів, а також мобільність об’єктів мистецтва України та Європейського Союзу

постійно

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
МЗС

2) інформування юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері культури, про можливість участі у відповідних програмах Європейського Союзу

постійно

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

3) проведення комунікаційної кампанії про результати співробітництва України та Європейського Союзу у сфері освіти та науки

щороку

МОН
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

4) інформування юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері освіти та науки, про результати освітнього та наукового співробітництва України та Європейського Союзу, можливість участі у програмах Європейського Союзу з освіти, науки, досліджень та інновацій

постійно

МОН
МЗС

5) інформування представників молодіжних центрів та молодіжних просторів про результати співробітництва України та Європейського Союзу у сфері освіти та науки та можливості Європейського Союзу з питань молодіжної політики, розвитку молодіжних центрів та молодіжної інфраструктури

-“-

Мінмолодьспорт
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Забезпечення ефективної комунікації між представниками державних органів, установ та організацій щодо інформування громадськості в рамках секторального співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

10. Залучення представників державних органів, установ та організацій до інформування громадськості про секторальне співробітництво між Україною та Європейським Союзом

1) підготовка серії матеріалів про крос-секторальні, секторальні та відомчі здобутки у сфері європейської інтеграції України за період з 2014 року, зокрема на основі опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейський Союз, а також реформ, що впроваджуються після набуття зазначеного статусу

2023 рік

центральні органи виконавчої влади та інші заінтересовані державні органи (за згодою)
обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації

2) публікація серії інформаційних матеріалів на відомчих інформаційних ресурсах

-“-

-“-

Забезпечення ефективної комунікації між державними органами, установами та організаціями щодо протидії дезінформації, спрямованої на дискредитацію відносин України з Європейським Союзом. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

11. Розроблення та впровадження підходів з протидії дезінформації, ворожій пропаганді та нейтралізації негативних стереотипів щодо європейської інтеграції

1) проведення моніторингу щодо дезінформації, ворожої пропаганди та негативних стереотипів щодо європейської інтеграції України в інформаційному просторі України, а також держав - членів Європейського Союзу

постійно

МКІП
МЗС
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (за згодою)
Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою)
Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (за згодою)
Національний університет оборони імені Івана Черняховського (за згодою)
Національна академія СБУ (за згодою)
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС (за згодою)

2) розроблення та поширення рекомендацій з протидії дезінформації, ворожій пропаганді та нейтралізації негативних стереотипів щодо європейської інтеграції України

-“-

МКІП
МЗС
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (за згодою)
Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою)
Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (за згодою)
Національний університет оборони імені Івана Черняховського (за згодою)
Національна академія СБУ (за згодою)
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС (за згодою)

12. Підвищення рівня обізнаності фахівців державних органів, установ та організацій із відповідними структурами щодо протидії дезінформації, спрямованої на дискредитацію відносин України з Європейським Союзом

1) проведення тренінгів, семінарів для фахівців державних органів, установ та організацій із залученням міжнародних спеціалістів, експертів у сфері комунікацій щодо інформаційної безпеки та протидії дезінформації, зокрема з питань європейської інтеграції

щороку

МКІП
Держкомтелерадіо
МЗС
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (за згодою)

2) організація та проведення форуму (засідання за круглим столом) за участю фахівців комунікаційних служб державних органів, установ та організацій із залученням провідних європейських спеціалістів, експертів у сфері комунікацій щодо протидії дезінформації, зокрема з питань європейської інтеграції

-“-

-“-

Ціль 3. Зовнішні аудиторії (громадяни України, які живуть та працюють у державах - членах Європейського Союзу, представники діаспори, громадяни держав - членів Європейського Союзу) розуміють і підтримують стратегічний курс держави щодо набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та здійснення внутрішніх реформ

Показник ефективності: відсоток громадян Європейського Союзу, які підтримують членство України в Європейському Союзі

Посилення взаємодії з державами - членами Європейського Союзу щодо публічної та практичної підтримки євроінтеграційного курсу України. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

13. Налагодження регулярної та системної комунікації з політичними лідерами та особами, які впливають на прийняття рішень у державах Європейського Союзу, про результати реформ, пов’язаних із європейською інтеграцією України

1) забезпечення регулярного інформування дипломатичних представництв України за кордоном про результати реформ, пов’язаних із європейською інтеграцією України

постійно

МЗС
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

2) забезпечення інформування політичних лідерів та осіб, які впливають на прийняття рішень у державах Європейського Союзу, про результати реформ, пов’язаних із європейською інтеграцією України, під час робочих та офіційних візитів, публічних та дипломатичних заходів у державах - членах Європейського Союзу

-“-

-“-

3) забезпечення медійного висвітлення офіційних заходів, зустрічей між представниками України та Європейського Союзу (організація брифінгів, підходів до преси, спільних прес-конференцій)

постійно

МЗС
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

4) організація публічних заходів за участю високопосадовців України та Європейського Союзу, спрямованих на обговорення прогресу України у сфері реформ, розвитку співпраці України та Європейського Союзу, а також спільної протидії безпековим загрозам

щороку

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
МКІП
МЗС

Підвищення рівня обізнаності громадян держав - членів Європейського Союзу щодо стратегічного курсу європейської інтеграції України, відповідних реформ та заходів із зазначених питань. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

14. Налагодження постійного, системного інформування громадян держав - членів Європейського Союзу про європейську інтеграцію України, передусім через засоби масової інформації (соціальні мережі, експертне середовище та інші канали)

1) проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з інформування про результати реформ, пов’язаних із європейської інтеграцією України, за участю журналістів та представників експертних кіл держав - членів Європейського Союзу

постійно

МЗС
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

2) виготовлення інформаційних і презентаційних матеріалів щодо успішності проведення реформ у сфері європейської інтеграції та забезпечення ними закордонних дипломатичних установ України у державах - членах Європейського Союзу

щороку

МКІП
МЗС
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
Держкомтелерадіо

3) забезпечення використання стратегічного наративу з питань європейської інтеграції під час підготовки до виступів, доповідей, переговорів за участю представників дипломатичного корпусу України

постійно

МЗС
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
МКІП

4) розроблення та проведення комунікаційної кампанії з метою формування знання про євроінтеграційні кроки України та переваги майбутнього членства України в Європейському Союзі, у тому числі серед держав - членів Європейського Союзу шляхом виготовлення і розміщення інформаційної друкованої та/або аудіовізуальної продукції

I-II квартал 2023 р.

Держкомтелерадіо
МКІП
МЗС

Ціль 4. Державні органи, установи та організації ефективно співпрацюють та координують зусилля щодо комунікації європейської інтеграції України

Показник ефективності: відсоток громадян України, які не підтримують вступ до Європейського Союзу або не визначились, охоплених проведеними державними комунікаційними кампаніями

Забезпечення розуміння стратегічного курсу європейської інтеграції посадовими особами державних органів, установ та організацій. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

15. Запровадження механізму міжвідомчої координації інформаційної взаємодії (комунікації) з питань європейської інтеграції України

1) забезпечення ефективної міжвідомчої координації виконання операційного плану реалізації у 2022-2024 роках Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року (далі - Стратегія)

постійно

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
МЗС

2) забезпечення надання до МКІП аналітичних висновків про суть, стан та отримані або очікувані результати від заходів і рішень у сфері європейської інтеграції України для формування аналітичного дайджесту

-“-

МКІП
центральні органи виконавчої влади інші заінтересовані державні органи (за згодою)
обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації

16. Впровадження системи навчання посадових осіб державних органів, установ та організацій з питань європейської інтеграції

1) визначення потреб центральних органів виконавчої влади, інших заінтересованих державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у професійному навчанні державних службовців, які опікуються питаннями європейської інтеграції

2023 рік, щороку

НАДС
центральні органи виконавчої влади та інші заінтересовані державні органи (за згодою)
обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації

2) підготовка узагальненого звіту про потреби центральних органів виконавчої влади, інших заінтересованих державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у фахівцях з питань європейської інтеграції та їх професійному навчанні

II квартал, щороку

НАДС
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
МКІП

3) забезпечення розроблення та затвердження програм підвищення кваліфікації для посадових осіб державних органів, установ та організацій з питань європейської інтеграції, зокрема у форматі онлайн-курсу з європейської інтеграції, та його розміщення на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта” та/або інших освітніх порталах

II квартал 2023 р.

НАДС
МКІП
Мінцифри
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

4) інформування державних органів про наявні освітні програми Європейського Союзу та держав - членів Європейського Союзу для посадових осіб державних органів, установ та організацій України та надання сприяння участі у таких програмах, а також стажуванні у відповідних органах Європейського Союзу та держав - членів Європейського Союзу

постійно

МЗС
Мінрегіон
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
НАДС
центральні органи виконавчої влади та інші заінтересовані державні органи (за згодою)
установи, організації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Здійснення посадовими особами державних органів, установ та організацій систематичної та системної інформаційної взаємодії (комунікації) щодо мети, змісту, результатів, практичної цінності реформ і заходів у рамках реалізації стратегічного курсу європейської інтеграції. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

17. Запровадження державними органами, установами та організаціями єдиного і обов’язкового підходу до збору, аналізу інформації та оприлюднення звітності з питань європейської інтеграції

1) розроблення системи моніторингу реалізації та ефективності виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії та впровадження порядку збору і аналізу інформації

I квартал 2023 р.

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

2) проведення моніторингу поточної діяльності та результатів здійснення інформаційної взаємодії (комунікації) в рамках виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії та впровадження порядку збору і аналізу інформації

2023 рік, кожного півріччя

МКІП
центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації

3) підготовка та проведення аналізу звітної інформації залучених державних органів, установ та організацій про виконання заходів щодо інформаційної взаємодії (комунікації) європейської інтеграції

2023 рік, щороку

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

18. Забезпечення державними органами, установами та організаціями інформування суспільства через офіційні веб-сайти та сторінки у соціальних мережах

забезпечення наповнення офіційних веб-сайтів та сторінок у соціальних мережах державних органів, установ та організацій інформацією про головні події, прийняті рішення та заходи у сфері європейської інтеграції, а також роз’яснення щодо їх значення для суспільства

постійно

центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь