A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мирненська громада
Херсонська область, Скадовський район

Положення про постійні комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення першої сесії Мирненської селищної ради першого скликання від 28.12.2016 № 13

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Мирненської селищної ради І скликання

 

РОЗДІЛ І. Загальні положення

1.1. Постійні комісії селищної ради (надалі – постійні комісії) є органами селищної ради (надалі – Ради), що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради,  її виконавчого комітету.

1.2. Порядок утворення та діяльності постійних комісій регулюється законами України  „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом селищної ради першого скликання  та цим Положенням.

1.3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, секретаря та членів комісії. Кількісний і персональний склад постійних комісій затверджується радою.

Голови постійних комісій обираються радою за поданням селищного голови та за наявності згоди кандидата на посаду голови постійної комісії. До складу постійної комісії не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради. Депутат ради може бути членом тільки однієї постійної комісії.

1.4. З метою забезпечення ефективного впливу депутатів ради на вирішення питань життєдіяльності територіальної громади селища, утворюються  такі постійні комісії:

  • з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності,  правопорядку та регуляторної політики;
  • з питань планування, бюджету та  фінансів та соціально-економічного розвитку;
  • з питань, житлово-комунального господарства, комунальної власності, підтримки підприємництва, майнової політики та приватизації;
  • з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики;
  • з питань земельних відносин, містобудування, екології, охорони навколишнього природного середовища.

         У разі необхідності рада може утворювати інші постійні комісії,  ліквідувати або  реорганізувати раніше створені.

1.5. Визначення персонального складу комісій та обрання голів комісій проводиться шляхом домовленості між депутатами ради. Якщо більшість депутатів дійшли спільної думки, щодо єдиного списку кандидатур, то достатньо рішення ради прийнятого більшістю від її складу. Якщо не вдалося погодити єдиний список кандидатур то відбувається рейтингове голосування по всім кандидатурам запропонованим для включення у відповідні комісії. Обраними вважатимуться ті депутати, за яких подана найбільша кількість голосів. Якщо дві або більше кандидатур набрали однакову кількість голосів, то питання вирішується жеребкуванням, котре проводить селищний голова. Голова та секретар постійної комісії обирається зі складу постійної комісії.

1.6.Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припинені радою:

- за особистою заявою голови постійної комісії;

- з ініціативи селищного голови;

- за поданням відповідної постійної комісії, яке приймається на її засіданні більшістю  голосів членів постійної комісії;

- за вимогою депутатів ради, що становлять більшість від її загального складу.

1.7. В разі невиконання депутатом ради своїх обов’язків щодо роботи в постійній комісії визначених цим Положенням, та відсутності його більш ніж на половині проведених постійною комісією за півріччя засідань, голова постійної комісії ради вносить на її розгляд питання про можливість подальшого перебування  депутата ради у її складі.        

У випадку прийняття постійною комісією рішення про неможливість перебування депутата  у її складі, голова цієї комісії подає відповідний проект рішення на розгляд ради.

 

РОЗДІЛ  ІІ. Повноваження постійних комісій.

2.1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціального, економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями (співдоповідями).

2.2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються  для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

2.3. Постійні комісії за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому  комітету органів, а також питань, віднесених до відання  ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм  власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або її виконавчого комітету; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників підприємств, установ, організацій  та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи.

2.4. Постійні комісії розглядають пропозиції, зави та скарги громадян, що надійшли в комісію, сприяють організації та перевіряють стан виконання  пропозицій виборців.

2.5. Постійні комісії мають право залучати до участі у вирішені питань, що належать до їх відання, представників громадськості,  спеціалістів, експертів тощо.

  

                          РОЗДІЛ ІІІ. Організація роботи постійних комісій.

3.1. Організація роботи постійних комісій покладається на голову комісії. Голова постійної комісії скликає і веде засідання комісії,  дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії.

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження  з інших причин його функції здійснює секретар комісії.

3.2. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в ньому бере не менш як половина від їх загального складу.

3.3. Для підготовки та проведення засідань постійних комісій за розпорядженням селищного голови надаються приміщення, оргтехніка, транспорт, створюються інші необхідні умови для їх ефективної діяльності.

3.4. Секретар постійної комісії забезпечує діловодство комісії, організовує підготовку матеріалів до її засідання, здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень постійною комісією.

Рішення та протоколи засідань постійних комісій  зберігаються протягом терміну повноважень ради відповідного скликання, а після обрання ради нового скликання передаються в архів.

3.5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки та рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від її загального складу й підписуються головою постійної комісії, а в разі відсутності  секретарем постійної комісії.

        Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем постійної комісії.

3.6. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими  особами, яким вони адресовані.

        Про результати розгляду і вжитті заходи повідомляється постійним комісіям у  встановлений строк.

3.7. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням  ради, селищного голови, секретаря ради розглядатися постійним комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійним комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.8   Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

3.9.  Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.

 

 

Секретар ради                                                                І.С. Канівець

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора